4.835 citiri

AEROPORTURI BUCUREŞTI recrutează consilier juridic


ANUNŢ

Compania Naţională “AEROPORTURI BUCUREŞTI” – S.A. organizează la data de 26.11.2020, ora 10:00 concurs extern pentru ocuparea unui post vacant de Consilier juridic în cadrul Serviciului Patrimoniu și Cadastru, conform prevederilor art. 66 din Contractul Colectiv de Muncă al companiei și ale Procedurii de lucru AB-SRU PL-01, Rev: 7/01.08.2019.

DESCRIEREA GENERAL A POSTULUI
– asigură suport juridic întregii activități de implementare a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică prin care să se realizeze identificarea, inventarierea, înregistrarea documentelor specifice serviciului, atât intern cât și la autoritățile competente, conform legislației, precum și menținerea unei evidențe stricte a tuturor corpurilor de proprietate ale CNAB, indiferent de destinație;
– aplică și gestionează din punct de vedere juridic, strategia de integrare și actualizare a evidenței tehnice, economice și juridice a întregului patrimoniu al CNAB, în simbioză cu gestionarea realizării, actualizării și întreținerii cadastrului aeroportuar și a hărților aeroportuare;
– asigură suport juridic pentru activitățile desfășurate cu privire la gestionarea contractelor de asigurare în cadrul Serviciului Patrimoniu și Cadastru.

CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC
– studii superioare juridice cu licență;
– vechime în muncă minim 5 ani în domeniul juridic;
– experiența în domeniul reprezentării în instanță – minim 5 ani (se vor indica dosarele de instanță în care a reprezentat: împuterniciri/ procuri sau alte informații care pot dovedi experiența în instanță);
– limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere);
– experiența în utilizarea calculatorului, cunoștințe de operare în Microsft Office (Word, Excel), PowerPoint, Internet & Social Media;
– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudine de comunicare, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe şi în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea responsabilităţii, responsabilitate, rezistență la stres, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor.

Înscrierile la concursul extern pentru ocuparea postului vacant de Consilier juridic se fac la sediul companiei – Serviciul Resurse Umane și Integritate până la data de 24.11.2020, ora 12:00.

LA ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII VOR DEPUNE UN DOSAR CU URMĂTOARELE DOCUMENTE
– cerere;
– C.V. (în limba română);
– copie a cărții de identitate;
– copie a diplomei de licență;
– acte doveditoare privind vechimea în muncă și experiența în domeniul juridic;
– pentru a dovedi experiența de minim 5 ani în domeniul reprezentării în instanță se vor depune împuterniciri/ procuri sau alte informații așa cum se specifică în Cerințele pentru ocuparea postului de Consilier juridic de mai sus.

La data susținerii concursului, candidații vor prezenta documentele solicitate în original.

CNAB vă informează cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile care vă sunt recunoscute de Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 (RGPD) cunoscut ca General Data Protection Regulation UE/2016/679 (GDPR), dar și de alte acte normative naționale (Legea nr. 190/2018).

Documentele/ datele cu caracter personal care vă sunt solicitate sunt necesare în scopul înscrierii/ participării la acest concurs și al evaluării pregătirii dumneavoastră profesionale pentru a se decide eventuala încheiere a unui raport de muncă cu dumneavoastră. Procedura de concurs și de evaluare a pregătirii dumneavoastră nu se bazează pe un proces decizional automatizat ori pe crearea de profiluri.
Furnizarea documentelor/ datelor cu caracter personal reprezintă o condiție esențială pentru a vă înscrie/ participa la acest concurs și prelucrarea acestora este legală în temeiul art. 6 lit. b) din RGPD.
Furnizarea anumitor documente/ date cu caracter personal poate fi impusă de un act normativ a cărui respectare este obligatorie pentru CNAB, dar și pentru dumneavoastră caz în care, prelucrarea acestora este legală în temeiul art. 6 lit. c) din RGPD.
Refuzul furnizării documentelor/ datelor cu caracter personal care vă sunt solicitate duce la imposibilitatea îndeplinirii de către CNAB scopurilor declarate mai sus.
Documentele/ datele cu caracter personal sunt accesate/ prelucrate/ manipulate doar de salariații CNAB potrivit sarcinilor ce le revin și vor fi păstrate până la soluționarea definitivă a contestațiilor, după care se șterg/ distrug.
Datele dumneavoastră nu sunt comunicate altor persoane fizice sau juridice și nu vor fi prelucrate ulterior în alt scop.
CNAB aplică măsuri tehnice și organizatorice privind securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră și vă garantează respectarea drepturilor în conformitate cu prevederile GDPR.
Pentru orice detalii suplimentare pe problematica GDPR referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră oricând, puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa de e-mail: dpo@cnab.ro sau puteți depune o cerere scrisă la registratura CNAB.
Trebuie să știți că aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Concursul va consta în:
Proba scrisă se va desfășura sub formă de test grilă și întrebări deschise și va cuprinde 15 puncte.

Punctajul acordat este următorul:
– 0,50 puncte / întrebare pentru răspunsurile la întrebările tip grilă;
– 1 punct / întrebare pentru răspunsurile întrebărilor deschise.

Timpul de rezolvare pentru lucrarea scrisă este de 120 minute.
Nota minimă pentru a fi declarat admis este 5,00 (cinci).
Va fi declarat admis candidatul care va obține nota cea mai mare.

NOTĂ
În cazul în care vor fi mai mulţi candidați cu aceeași notă, delimitarea acestora se va face printr-o altă probă scrisă sub formă de test grilă care va cuprinde 5 întrebări grilă a câte 2 puncte, având aceleași caracteristici stabilite la proba inițială.

BIBLIOGRAFIE
– Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale Aeroporturi București SA, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
– Codul de Procedură Civilă, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
– Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
– Hotărârea nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– Codul Aerian, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul V – Aerodromurile civile și Capitolul IX, Secţiunea a V-a – Zone supuse servituţilor de aeronautică civilă).