MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE recrutează consilieri juridici

MFP

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE cu sediul în strada Apolodor, nr. 17, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional debutant (4 posturi) la Direcţia generală juridică.

I. ORGANIZAREA CONCURSULUI
Înscrierea la concurs se va face până la data de 10.11.2015.
Concursul va avea loc în data de 24.11.2015 (proba scrisă) ora 10:00

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale cumulative:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional debutant (4 posturi) sunt:
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
– Office suite (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), cunoșințele de operare pe calculator trebuie să asigure necesitatea procesării de adrese, note, rapoarte, efectuarea de calcule complexe și grafice, pregătirea de prezentări precum și comunicarea prin poșta electronică;
– limba engleză – nivel mediu;
-capacitate de analiză și sinteză, spirit de echipă, gândire echilibrată, capacitatea de a stabili relații profesionale eficiente, spirit comunicativ, perfecționist, corectitudine, implicare în muncă, sociabil;
– disponibilitate pentru lucrul în program prelungit, în condițiile înregistrării unui volum ridicat de lucrări.

III. BIBLIOGRAFIE
1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
9. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
11. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată;
12. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

IV. ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE
a) formularul de înscriere (se poate downloada de pe www.mfinante.ro – carieră profesională, secţiunea concursuri);
b) copia actului de identitate;
c) copia certificatului de căsătorie;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (modelul de adeverință se poate downloada de pe www.mfinante.ro – carieră profesională, secțiunea concursuri);
f) cazierul judiciar;
g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se vor obţine la telefon 021.319.97.59 interior 1214.
Dosarele se vor depune la Direcţia generală managementul resurselor umane – etaj 2, camera 473 și vor fi însoțite de originalele documentelor necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere, pentru a putea fi certificate.

OANA LUCUȚAR & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar

OANA LUCUTAR

OANA LUCUȚAR & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar, cu examen promovat de intrare în profesia de avocat.

CERINTE
– cunoştinţe solide de drept civil şi drept procesual civil;
– fluenţă în limba engleză (nivel C2, citit, scris, vorbit);
– dinamism, ambiţie, responsabilitate, dorinţă de evoluţie profesională, dedicaţie şi loialitate;
– disponibilitate de deplasare în afara Bucureştiului;
– experienţă muncii în echipă şi respectarea termenelor de predare a lucrărilor.

SCA OANA LUCUȚAR & ASOCIAŢII oferă oportunitatea de dezvoltare profesională în mediul competitiv al avocaturii de business, într-o echipă profesionistă, dinamică şi atentă la evoluţia fiecăruia dintre colaboratorii săi, oferind un onorariu motivant şi posibilitatea continuă de promovare. Toate aplicaţiile vor fi tratate cu confidenţialitate.

Cei ce apreciază că întrunesc condiţiile de mai sus sunt rugaţi să trimită CV însoţit de scrisoare de intenţie (redactate în limba engleză) la adresa de email: office@lucutarsiasociatii.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 noiembrie 2015

DUȚESCU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar / proaspăt definitiv

DUTESCU & PARTNERS

DUȚESCU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar / proaspăt definitiv.

CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CERINȚE
– foarte bună cunoaștere a dreptului civil;
– experiență în achiziții publice, drept comercial, dreptul muncii și dreptul proprietății intelectuale;
– foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
– disponibilitate de a se deplasa în afara Bucureștiului.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită CV-ul în format Europass, însoţit de o scrisoare de intenţie, la adresa: office@dutescu.com

Anunțul este valabil pentru Municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 noiembrie 2015

INTACT MEDIA GROUP recrutează Junior Lawyer

intact-media-group

INTACT MEDIA GROUP recrutează Junior Lawyer.

RESPONSABILITĂŢI
– realizarea procedurilor în faţa instanţelor judecătoreşti prin depunerea, urmărirea şi susţinerea dosarelor;
– redactarea documentelor necesare în relaţia cu instanţele de judecată sau diversele instituţii;
– menţinerea legăturii cu instituţiile de specialitate (notariate, birouri de avocatură, Registrul Comerţului, Oficiul de Cadastru şi Carte Funciară etc.);
– întocmirea documentelor juridice (contracte, notificări, adrese, referate, împuterniciri etc) conform drafturilor existente;
– efectuarea formalităţilor prevăzute de lege (depunerea documentelor) privind: înscrierea de menţiuni la Registrul Comerţului; înregistrarea mărcilor la OSIM; depunerea cererilor de executare silită la executorul judecătoresc, a hotărârilor definitive şi irevocabile ce pot fi puse în executare silită ori a altor titluri executorii;
– depunerea de: documente juridice (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, etc) la instanţele judecătoreşti; de cereri la Instituţii de Stat pentru eliberarea unor acte oficiale, necesare activităţii companiei;
– monitorizarea legislaţiei relevante în activitatea companiei şi informarea asupra modificărilor legislative;
– monitorizarea portalurilor instanţelor de judecată;
– înregistrarea, evidenţa şi arhivarea dosarelor, contractelor şi corespondenței, litigiilor juridice (circuit documente, expediere contracte către parteneri, evidenţa returnare documente, evidenţa durată contracte, etc.);
– redactarea de hotărâri A.G.A.;
– redactarea proiectelor de contracte (civil, comercial, etc.) în baza unor drafturi existente;
– opinii juridice pentru management şi Coordonatorul departamentului referitor la variate probleme din activitatea de zi cu zi sau cu privire la tranzacţii speciale.

CERINŢE
– studii în domeniul juridic finalizate;
– avocat definitiv;
– experienţă în domeniul consultanţei juridice şi reprezentării în faţa instanţelor judecătoreşti;
– excelente cunoştinţe juridice;
– cunoştinţe operare PC (Microsoft Office);
– limba Engleză – nivel avansat scris;
– foarte bune abilităţi de comunicare, relaţionare; abilitatea de a lucra în echipă; negociere;
– iniţiativă, spirit organizatoric, orientare spre rezultate.

Aşteptăm Cv-ul dumneavoastră la adresa de email: cariere@intactmediagroup.ro

Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea programării pentru interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 noiembrie 2015

MARKÓ & UDREA recrutează avocat

Marko & Udrea

MARKÓ & UDREA recrutează avocat(ă).

Încă de la fondarea Markó & Udrea acum 10 ani, principalul nostru obiectiv a fost câştigarea și menținerea încrederii clienţilor și colaboratorilor noştri. Oferim consultanţă juridică în diverse domenii ale dreptului afacerilor, cum ar fi: fuziuni şi achiziţii/corporate, Real Estate/imobiliare, financiar-bancar, dreptul concurenţei, dreptul mediului, energie şi resurse naturale, drept publicitar şi media, drept european, asigurând în același timp și reprezentare în litigii şi arbitraj.

DORIM SĂ NE MĂRIM ECHIPA CU UN AVOCAT CARE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CRITERII
– membru/membră a Baroului Bucureşti;
– experienţa profesională între 6 luni și 3 ani;
– cunoaşterea limbii engleze. Stăpânirea limbilor franceză şi/sau maghiară reprezintă un avantaj;
– capacitatea de a redacta în mod cursiv şi coerent documente juridice;
– interes pentru lucrul într-o structură de dimensiuni mai “umane”, în care implicarea avocatului colaborator în livrarea produsului final către client este însă mai intensă.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un curriculum vitae la adresa de e-mail: david.oprea@marko-udrea.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 noiembrie 2015

ABRAHAM & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv

ABRAHAM & ASOCIAŢII

SCA ABRAHAM & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv.

CANDIDATUL IDEAL
– temeinice cunoştinţe de drept;
– experienţă în redactări acte specifice;
– solidă viziune de ansamblu;
– abilităţi în comunicare;
– organizat;
– riguros;
– cunoştinţa limbii engleze şi/sau franceze constituie un avantaj.

DESCRIEREA JOBULUI
Redactarea actelor specifice domeniului juridic în cadrul unei societăţi de avocatură precum şi reprezentare în instanţă.
Redactarea de opinii juridice şi oferirea de consultanţă specializată.
Gestionarea timpului de lucru și prioritizarea lucrărilor.

DESCRIEREA COMPANIEI
Societatea noastră, condusă de avocatul coordonator Dr. Abraham Pavel este una dintre societățile românești de avocatură ce a avut un impact important în piața de profil, care de-a lungul timpului, prin atragerea de avocați colaboratori și parteneri, a oferit clienților săi servicii juridice de înaltă calitate constând în consultanță – prin propunerea soluțiilor optime în vederea preîntâmpinării litigiilor viitoare ale societăților cliente, asistență juridică la negocierea și încheierea actelor semnate de clienții noștri și reprezentarea la instanțele judecătorești.

Am reușit să perfecționăm gândirea juridică – strategiile și să tratăm cu profesionalism toate cauzele, indiferent de ramurile dreptului: penal, civil, comercial, familiei sau al dreptului muncii, într-un mod eficient, pragmatic și ținând cont de deontologia profesiei noastre, astfel încât societățile comerciale să beneficieze din partea noastră de consiliere comercială și economică pentru preîntâmpinarea litigiilor și reprezentare în fața instanțelor judecătorești de cel mai înalt nivel profesional.

Societatea de avocați, condusă de Dr. Abraham Pavel urmărește ca prin profesionalismul și calitățile deosebite ale avocaților săi, să contribuie la succesul clienților în litigiile existente și să le preîntâmpine pe cele viitoare.

Pentru atingerea obiectivelor sale, societatea de avocați colaborează cu 6 avocați definitivi, a căror specializare acoperă principalele ramuri de drept, precum și cu experți evaluatori, experți tehnici și contabili.

Pentru că apreciem calitatea, profesionalismul și exercitarea profesiei de avocat la cele mai înalte standarde, căutăm în fiecare zi tactici de autodepășire a propriilor performanțe, astfel încât tot ce suntem azi să fie mai mult decât ce am fost ieri.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV, însoţit de o scrisoare de intenţie, la adresa de e-mail: office@abraham-asociatii.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 noiembrie 2015

LEAUA & ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi

Leaua & Asociatii

LEAUA & ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi pentru echipa de arbitraj și consultanță.

CERINŢE
– experiență cuprinsă între 5 și 7 ani în profesia de avocat;
– bun cunoscător al limbii engleze; nivel bun de redactare a documentelor juridice în limba engleză;
– abilitatea de a lucra în echipă;
– cunoştinţe solide de operare pe calculator.

O diplomă de masterat ori statutul de student la masterat, precum şi cunoaşterea unei alte limbi străine constituie un avantaj.

Rugăm persoanele interesate să trimită un cv la adresa de e-mail: office@leaua.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 24 noiembrie 2015

PRUNĂ LOREDANA recrutează avocat definitiv şi stagiar

PRUNĂ LOREDANA recrutează avocat definitiv şi stagiar.

AVOCAT DEFINITIV
Tipul ofertei: Full time
Nivel carieră: Cu experienţă
Poziţii disponibile: 1

COMPETENŢE PROFESIONALE
– avocat definitiv, membru al Baroului Galaţi, Brăila;
– cunoştinţe solide de drept comercial, civil şi procesual civil, contencios administrativ şi fiscal;
– proceduri de drept societar, inclusiv în faţa Registrului Comerţului;
– redactare opinii legale, legal due diligence;
– redactare corespondenţă comercială;
– efectuarea de formalităţi în faţa unor instituţii şi autorităţi publice;
– redactarea de acte cu conţinut juridic, notificări, somaţii, contracte civile şi comerciale;
– asigurarea asistenţei şi consultanţei juridice pentru clienţii societăţii de avocatură;
– documentare şi actualizare a informaţiei legislative;
– abilităţi de urmărire a obiectivelor unui proiect şi îndeplinire integrală a sarcinilor necesare atingerii rezultatului.

ABILITĂŢI PERSONALE
– experienţă de minim 2-3 ani;
– flexibilitate la program de lucru prelungit, după caz;
– respectarea deadline-urilor;
– seriozitate, responsabilitate, creativitate, punctualitate, ambiţie, sociabilitate, anticipativ, orientare spre soluţii şi spre client;
– implicarea în proiecte cu un ritm alert de lucru;
– cerinţă eliminatorie: bun cunoscător al limbii franceză şi engleză.

OFERTĂ
– remuneraţie corespunzătoare nivelului de pregătire profesională;
– bonusuri în funcţie de performanţe;
– perioadă de probă patru – şase luni, în funcţie de experienţă;
– posibilitatea dezvoltării unei cariere.

AVOCAT STAGIAR
Tipul ofertei: Full time
Nivel carieră: Examen admitere în Barou promovat în sesiunea 2014 şi 2015
Poziţii disponibile: 1.

COMPETENŢE PROFESIONALE
– cunoştinţe solide de drept comercial, civil şi procesual civil;
– documentare şi actualizare a informaţiei legislative;
– abilităţi de urmărire a obiectivelor unui proiect şi îndeplinire integrală a sarcinilor necesare atingerii rezultatului.

ABILITĂŢI PERSONALE
– flexibilitate la program de lucru prelungit, după caz;
– respectarea deadline-urilor;
– seriozitate, responsabilitate, creativitate, punctualitate, ambiţie, sociabilitate, anticipativ, orientare spre soluţii şi spre client;
– implicarea în proiecte cu un ritm alert de lucru;
– cerinţă eliminatorie: bun cunoscător al limbii franceză şi engleză.

OFERTĂ
– remuneraţie corespunzătoare nivelului de pregătire profesională;
– bonusuri în funcţie de performanţe;
– perioadă de probă patru – şase luni, în funcţie de experienţă;
– posibilitatea dezvoltării profesionale sub îndrumarea unei echipe cu experienţă.

Candidaţii interesaţi să ne cunoască sunt rugaţi să ne comunice candidatură la adresa de e-mail: avocatloredanapruna@yahoo.com

Anunțul este valabil pentru municipiul Galaţi.

* Anunțul expiră la data de 18 noiembrie 2015

RADU & ASOCIAŢII – EY Law recrutează avocaţi stagiari

EY

RADU & ASOCIAŢII, societatea de avocatură membră a reţelei globale EY, recrutează avocaţi stagiari pentru activitatea de consultanţă juridică în materie comercială, drept societar şi dreptul muncii.

RADU & ASOCIAŢII SPRL este membră a rețelei globale a EY. Principala noastră calitate este aceea că putem oferi servicii juridice de top în mod integrat, lucrând îndeaproape cu colegii noștri specializați în servicii de consultanță tradiționale ale EY.

Firma de avocatură din România, condusă de Dragoș Radu, avocat cu o bogată experiență în tranzacții internaționale, face parte dintr-o rețea globală aflată în expansiune, cu aproximativ 1.400 de avocați în circa 65 de țări.
Domeniile noastre de practică sunt următoarele:
– fuziuni și achiziții (M&A);
– societăți și contracte comerciale;
– finanțări și instituții financiare;
– relații de muncă;
– imobiliare (real estate);
– restructurări și insolvență;
– litigii și dispute fiscal.

CONTACT
Cei interesaţi pot trimite CV-ul în atenţia d-nei Irina Niculescu la adresa de e-mail: irina.niculescu@ro.ey.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 14 noiembrie 2015

CERTASIG INSURANCE & REINSURANCE CO. is recruiting legal counsel

certasig-logo-cmyk_small

CERTASIG INSURANCE & REINSURANCE CO. is a Romanian specialist non-life insurance company primarily selling niche, non-motor insurance products to corporate customers through insurance brokers. Since December 2007, CertAsig has been majority-owned by Royalton Capital Investors II, a private equity fund focused on acquiring and developing service sector companies throughout European countries of Central and Eastern Europe. Royalton Capital Investors II L.P.’s limited liability partners include Alpha Associates, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and European Investment Fund (EIF).

We are currently looking for a qualified in-house legal counsel to join Bucharest legal team. The suitable candidate will have at least 3 years of experience in insurance law, corporate law and commercial litigation.

We require that you have a very good command of written and spoken English, excellent communication and advocacy skills and to be proactive and solution orientated.

Working as part of a small legal team, you will report directly to the Head of Legal Department and you will support the business in relation to all internal legal issues. Most of the work will be non-contentious, such as commercial contracts, corporate and regulatory work, but handling claims and disputes will also represent a significant part of your activity.

The role could involve some business travel.

Candidates are requested to submit their CV (in English only) to the following e-mail address: hr@certasig.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 13 noiembrie 2015

ADRIAN LUTU recrutează avocat stagiar

Cabinet de Avocat ADRIAN LUTU recrutează avocat stagiar.

CERINŢE
-examen de admitere în Barou promovat în promoţia 2014 sau 2015;
-cunoasterea limbii engleze.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV, însoţit de o scrisoare de intenţie, redactate în limba română, la adresa de e-mail: office@lutu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 13 noiembrie 2015

MILCEV BURBEA recrutează avocaţi stagiari

Milcev Burbea

MILCEV BURBEA recrutează avocaţi stagiari.

Căutam avocați implicați și ambițiosi care să se alăture echipei noastre în dosare de consultanță și litigii de Proprietate industrială și intelectuală, Dreptul concurenței, Drept societar.

CANDIDAŢI CARE
– au cunoştinţele necesare în domeniile de interes menţionate;
– dau dovadă de determinare şi integritate;
– sunt capabili de lucru intens şi se dovedesc buni jucători de echipă;
– se descurcă excelent în limba engleză;
– se descurcă excelent în lucrul cu computerul

Vor avea oportunitatea să lucreze într-o echipă de înaltă calificare profesională, cu experienţă şi în continuă creştere, cu expunere naţională şi internaţională. Sunt oferite condiţii financiare motivante şi oportunităţi corecte de creştere în cariera profesională.

Nou-absolvenții sunt bine-veniți! Reprezintă un avantaj experiența practică în domeniul proprietății industriale / intelectuale și / sau calitatea de consilier în domeniu.

Dacă vă interesează să vă alăturaţi echipei noastre şi dacă îndepliniţi cerinţele noastre vă rugăm trimiteţi CV-ul detaliat şi o scrisoare prin care să vă exprimaţi intenţia de a lucra împreună la: office@milcevburbea.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 13 noiembrie 2015

BOTA TRAIAN recrutează avocat stagiar şi secretară

Cabinetul de Avocat BOTA TRAIAN recrutează avocat stagiar şi secretară.

Cunoaşterea limbii engleze, scris şi vorbit, constituie un avantaj.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-urile, în limba română, la următoarele adrese de e-mail: madalina@bota-partners.ro (pentru avocat stagiar) şi mihaela@bota-partners.ro (pentru secretară).

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 12 noiembrie 2015

APS ROMANIA is recruiting Senior Lawyer

APS Romania

ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA is part of the APS Group of companies, headquartered in Prague, Czech Republic.

APS ROMANIA was founded at the end of 2007, rapidly growing into one of the most active investors and managers of the performing and non-performing loans, partner of the strongest financial and non-financial companies in Romania.

APS is always looking for the most talented individuals to join our team.

At the moment, we have an opening for a Senior Lawyer in the area of Litigation & Insolvency.

RESPONSIBILITIES OF THE JOB
– gathering and analyzing information, conducting research and sharing knowledge on legal developments with team members;
– project management in the area of insolvency and legal enforcement;
– work in a team on complex projects and for sophisticated and high demanding clients;
– work on all stages of evolution of a project, from initial discussions with prospect, proposal development, analysis, structuring, drafting, negotiations, and implementation.

QUALIFICATIONS REQUIRED
– the ideal candidate for this role will have at least 6 years of professional experience as an in house lawyer or legal counsel, or working in a law/ insolvency firm, with a proven track record in dispute resolution;
– solid legal reasoning, thoroughness, ability to work on multiple projects, very good legal writing skills;
– good understanding of the insolvency law;
– related litigation experience so that can provide comprehensive commercial, civil and administrative consultancy and litigation services and to deliver fully integrated expert solutions;
– Bar membership;
– solid knowledge of civil and commercial law;
– fluency in written &spoken English is an advantage;
– team worker, efficient, good communicator, flexible and adaptable;
– coordinating roles will be considered an advantage.

You will join a collegiate litigation team and your work will imply advising liquidators, creditors, shareholders and directors on a broad range of pre and post liquidation disputes. From the outset you will gain exposure to the jurisdiction’s highest profile disputes, liquidations and restructurings.

All those interested in this opportunity are required to apply by sending an updated CV to ro_hrteam@aps-holding.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 12 noiembrie 2015