IK ROKAS & PARTNERS recrutează avocat

ROKAS

IK ROKAS & PARTNERS recruits a middle level lawyer with 2-3 years of experience in real estate law.

MANDATORY REQUIREMENTS
– solid theoretical knowledge of civil and commercial law;
– experience in providing real estate due diligence reports transactions;
– experience in legal advice regarding real-estate transactions;
– serious, strong motivated, stress resistant;
– very good communication skills and team work capabilities;
– advanced knowledge of English.

If you fit the description and want to join us, please send your CV & Cover Letter in English at: c.dogaru@rokas.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 30 aprilie 2015

FIRON BAR-NIR recrutează avocat definitiv

FIRON BAR-NIR

FIRON BAR-NIR recrutează avocat colaborator (Associate) specializat în Real Estate şi Drept Comercial și Societar.

CERINȚE
– experienţă profesională 3-4 ani în Real Estate și Drept Comercial şi Societar;
– experienţa-abilităţi în negocieri cu cumpărători de apartamente în cadrul ansamblurilor rezidenţiale;
– abilităţi de documentare, analiză, sinteză şi exprimare;
– cunoaşterea aprofundată a limbii engleze.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV, însoţit de o scrisoare de intenţie redactate în limba engleză, la adresa de e-mail: Georgiana.Orsaria@firon-barnir.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 26 aprilie 2015

AVOCATUL POPORULUI recrutează personal de specialitate

Avocatul poporului

INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de consilier – personal de execuţie de specialitate cu studii juridice, la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie:

1. consilier (2 posturi – nivel superior, la sediul central – Bucureşti);
2. consilier (1 post, la Centrul zonal Craiova).

I. DOCUMENTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR
a) cerere de înscriere la concurs adresată Avocatului Poporului în care se va preciza centrul zonal în care va activa candidatul, respectiv: Centrul zonal Bucureşti, (cuprinde judeţele: Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Ialomiţa, Ilfov, Giurgiu, Prahova, Teleorman şi Tulcea) şi Centrul zonal Craiova (cuprinde judeţele: Arad, Argeş, Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Vâlcea);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Candidaţii vor depune la sediul instituţiei Avocatul Poporului, până cel mai târziu la data de 7 aprilie 2015, ora 16:00, dosarele cuprinzând documentele enumerate la punctul I. Copiile de pe documentele menţionate la punctul I vor fi însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului sau la telefon 021/312.71.27.

II. CANDIDAŢII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII
1) Condiţii generale
a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la examen;
g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2) Condiţii specifice pentru postul de consilier
a) vechime în specialitate juridică: 7 ani;
b) absolvent cu diplomă de licenţă a unei facultăţi de ştiinţe juridice;
c) cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie internaţională;
d) utilizare computerului – Microsoft Office şi aplicaţii pe reţea internet şi intranet;
e) experienţă în protecţia drepturilor omului într-unul din locurile de detenţie prevăzute de art. 292 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Instituţia Avocatul Poporului nu asigură cheltuieli de cazare, transport sau de altă natură pentru candidaţii care participă la concurs.
Pentru candidaţii declaraţi admişi în urma concursului, instituţia Avocatul Poporului nu poate deconta cheltuielile de cazare şi transport de la localitatea de domiciliu până la sediul centrului zonal.

Candidaţii declaraţi admişi în urma promovării concursului îşi vor desfăşura activitatea în centrul zonal pentru care au optat în cererea de înscriere la concurs.

III. CONCURSUL se va desfăşura la sediul instituţiei Avocatul Poporului din Bucureşti, Str. Eugeniu Carada nr. 3, Sector 3 şi va consta în susţinerea unei probe scrise de specialitate, a unui interviu, a unei probe practice de calculator şi a unei probe scrise la o limbă străină de largă circulaţie internaţională.

Proba scrisă de specialitate se va desfăşura la data de 16 aprilie 2015, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului.
Proba practică – verificarea cunoştinţelor de folosire a calculatorului se va susţine în data de 21 aprilie 2015, ora 10:00.
Interviul se va susţine în data de 24 aprilie 2015, ora 10:00.
Proba scrisă la o limbă străină de largă circulaţie internaţională se va susţine în data de 5 mai 2015, ora 10:00.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă de specialitate, proba practică de calculator şi interviu şi proba scrisă la limba străină, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise de specialitate, a probei practice de calculator, a interviului şi a probei scrise la limba străină, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Afişarea rezultatelor finale va avea loc după susţinerea ultimei probe, respectiv după soluţionarea contestaţiilor formulate.

IV. BIBLIOGRAFIA poate fi descarcată de AICI.

* Anunţul este valabil până la data de 7 aprilie 2015

TRAINEESHIPS AT THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

TRAINEESHIPS AT THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

Three unpaid traineeships of approximately 3 months will be available in the chambers of Judge Christopher Vajda at the European Court of Justice in Luxembourg from, respectively:

1) October 2015 to December 2015;

2) January 2016 to March 2016;

3) April 2016 until mid-July 2016.

Applicants should be able to demonstrate a knowledge of European Union law, have a reasonable command of French – the ECJ’s working language – and, by the time they take up a traineeship, either hold a law degree or have successfully completed the conversion course.

Applications, consisting of a brief CV and a cover letter indicating preferred dates for a traineeship, should be sent by email to cliona.hurley@curia.europa.eu by April 24th 2015.

AEQUITAS recrutează consilier juridic şi secretar notarial

AEQUITAS

SPN AEQUITAS recrutează consilier juridic şi secretar notarial.

CERINŢE PENTRU POSTUL DE CONSILIER JURIDIC
– cunoştinţe temeinice de drept civil;
– acurateţe în redactarea documentelor juridice;
– atent la detalii, rezistent la stres, spirit de echipă,profesionalism, iniţiativă.

CERINŢE PENTRU POSTUL DE SECRETAR NOTARIAL
– experienţă în unul din domeniile juridice;
– abilităţi de comunicare şi de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficienţă şi responsabilitae,
– cunoştinţe bune de gramatică și vocabular bogat în limba română (scris și vorbit);
– persoană organizată, dornică să înveţe lucruri noi.

În cadrul biroului nostru veţi întâlni o gamă largă de speţe juridice dar şi sprijinul unei echipe profesioniste, într-un spaţiu de lucru modern şi dinamic.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un Curriculum Vitae la adresa de e-mail: office@aequitas.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 aprilie 2015

MITU & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv

MITU&ASOCIATII

MITU & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv pentru departamentul de consultanţă, cu o experienţă de minim 5 ani.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită CV-ul şi o scrisoare de intenţie la adresa: office@mitulawyers.eu

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 aprilie 2015

BULBOACA & ASOCIAŢII is recruiting lawyer

Bulboaca

BULBOACA & ASOCIAŢII recruits lawyer for its criminal law department.

ABOUT THE JOB
The candidate will join our criminal law team and will provide assistance and representation to clients – corporations and individuals – in high-profile and complex white collar matters, regulatory enforcement matters and internal investigations, handling all aspects of criminal trials and related civil and administrative actions before courts in all jurisdictions, as well as before special criminal investigation authorities.

REQUIREMENTS
*Only suitable candidates will be contacted!
– at least two years of professional experience in criminal law;
– outstanding knowledge of criminal law;
– a very good command of English is a must, any other foreign language is an advantage;
– high adaptability to various situations, circumstances and people;
– team-work, communication and interpersonal skills, high passion for hard working;
– strong analytical and critical thinking and decision-making capabilities.

ABOUT BULBOACA & ASOCIAŢII
We are a Romanian law firm providing high quality legal and tax services at international standards to national and international corporations, financial institutions, Romanian entrepreneurs and private equity funds, in all fields of law.
Through our services, we have become one of the most powerful brands on the local legal market, employing the services of 47 professionals (30 lawyers, 2 tax consultants and 15 supporting staff).
We are business-oriented and have a problem-solving approach. Through our technical expertise, teamwork, high professional standards and strong dedication to solving our clients’ problems, we are committed to be our clients’ preferred partner in Romania.

If you think you fit the description above and are interested in becoming a member of our team, please send your CV with a cover letter expressing your interest in joining our law firm to: simona.pirtea@bulboaca.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 aprilie 2015

STRABAG recrutează avocat definitiv

STRABAG

STRABAG recrutează avocat definitiv pentru departamentul de litigii şi achiziţii publice.

DETALII
Avocat senior – litigii, dreptul construcţiilor, achiziţii publice;
Tip job: Full time;
Oraşul: Bucureşti.

CERINŢE
– vechime: 3-5 ani de la definitivat;
– experienţă de minimum 3 ani în litigii din domeniul construcţiilor şi al achiziţiilor publice;
– experienţă într-o casă de avocatură;
– cunoaşterea aprofundată a limbii engleze, cunoaşterea suplimentară a limbii germane constituie un avantaj.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV în limba engleză, însoţit de o scrisoare de intenţie, la adresa de e-mail: legal@bauholding.com

* Anunțul expiră la data de 24 aprilie 2015

SCHOENHERR & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv

SCHOENHERR_LOGO

Join Us! For our expanding practice in Bucharest we are looking for an Attorney at Law to work in the Corporate/M&A team.

You will work on major Corporate/M&A matters, with particular focus on energy projects, in which you will advise domestic and international clients.

QUALIFICATIONS
– excellent written and spoken English (a good knowledge of additional foreign languages is an advantage);
– a high level of professional interest in law and dedication to continuous learning and improvement;
– commitment to work in a challenging but rewarding professional environment;
– pro-active attitude and positive approach to work, strong analytical ability, excellent research, writing and verbal communication skills and a commitment to client service;
– team worker, efficient, good communicator, flexible and adaptable.

EDUCATION
Completed Romanian legal studies (international study experience or economic background is welcomed).

PROFESSIONAL EXPERIENCE
The ideal candidate should have 4/5 years of professional experience in a top business law firm, assisting international clients.

CONTACT
Do you possess these qualifications? Are you interested in being part of a successful, growing, career-minded team?
Do you look forward to challenging work with demanding international clients?
If so, we would love to hear from you.
Please send your CV and motivational letter in English at: a.lupsor@schoenherr.eu

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 23 aprilie 2015

Biroul NNDKP din Cluj-Napoca recrutează avocat

NNDKP

Biroul din Cluj-Napoca al Societăţii Civile de Avocaţi NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN recrutează avocat.

Dacă sunteţi avocat, aveţi cunoştinţe solide în materia dreptului civil şi a procedurii civile, expertiză de minim 2-3 ani în reprezentarea clienţilor în litigii comerciale şi cunoaşteţi bine limba engleză, vă invităm să vă alăturaţi echipei noastre!

NNDKP vă oferă oportunitatea de dezvoltare profesională în Cluj-Napoca, într-un mediu profesionist, de prestigiu pe piaţa românească, şi un onorariu motivant.

NNDKP este promotor al avocaturii de afaceri în România şi are în prezent o echipă formată din 110 avocaţi, 30 de consultanţi şi 75 de angajaţi, birouri operaţionale la Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov şi Craiova. Firma oferă servicii de avocatură complete companiilor care îşi desfăşoară activitatea în România.
În ultimii ani NNDKP a fost cea mai bine clasată firmă din România de către publicaţiile internaţionale Chambers Global, The European Legal 500 şi IFLR 1000, ca recunoaştere a poziţiei de lider în domenii precum: Drept corporatist/Fuziuni şi achiziţii, Litigii, Drept bancar, finanţări şi pieţe de capital, Energie şi resurse naturale, IT, Telecom şi media, Privatizare şi PPP, Finanţarea proiectelor, Drept imobiliar şi construcţii, Restructurări şi insolvenţă.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV, însoţit de o scrisoare de intenţie, la adresa de e-mail: ruxandra.teodorescu@nndkp.ro

Anunțul este valabil pentru oraşul Cluj-Napoca.

* Anunțul expiră la data de 22 aprilie 2015

VOINEA & ASSOCIATES recrutează avocați

VOINEA & ASSOCIATES

VOINEA & ASSOCIATES is seeking for a SENIOR/JUNIOR LAWYER to join our corporate and commercial practice group.

The successful candidate will have minimum 2+ years of corporate experience preferably gained within a law firm and be member of the Bucharest Bar Association.

We offer competitive compensation, a flexible and supportive work environment in a collegial atmosphere and an excellent life-work balance.

VOINEA & ASSOCIATES is a full-service law firm established in 2006 with a strong emphasis on providing a wide spectrum of legal services.

Please send a CV to the following e-mail address: office@associates.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 aprilie 2015

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII recrutează asistent administrativ

Tuca-Zbarcea-Asociatii 10

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII recrutează asistent administrativ.

CERINŢE
– absolventă de studii superioare (exclus Facultatea de Drept);
– experiență anterioară/activități secretariat minim 2-3 ani;
– cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
– abilităţi operare PC (pachetul MS Office – Word, Excel, PowerPoint);
– competențe interpersonale (abilități de comunicare, lucru în echipă, atenție la detalii, organizare eficientă a activității și timpului de lucru).

AVANTAJ
– experiența anterioară într-o firmă de avocatură.

BENEFICII
– pachet salarial atractiv;
– oportunitatea de a lucra şi a se dezvolta într-un mediu profesionist.

În măsura în care vei considera că te potriveşti profilului de mai sus, te rugăm să ne transmiţi un CV (redactat în limba engleză) la adresa de email: office@tuca.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 6 aprilie 2015

PREMIUM PORC GROUP recrutează avocat/consilier juridic

logo

PREMIUM PORC GROUP recrutează avocat sau consilier juridic.

JOB TITLE
Lawyer / Legal Advisor
Location – Focsani (min 3 days/week)

JOB PURPOSE
Prepare, edit and review commercial and civil contracts, and other legal documents concluded between the group of companies and other legal entities.
Provide timely and accurate legal advice on all legal issues affecting company’s operations. Supports the management team in identifying and managing legal risks to the group of companies.

MAIN FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES
– prepare, edit and review commercial and civil contracts, agreements, financing agreements and related documents (securities, etc), corporate documents and other legal documents concluded between the group of companies and other legal entities;
– participate in the process of contract negotiations, regarding the legal form and related contractual issues, whenever necessary;
– monitor and inform the supervisor on the status of all legal actions, in process, in court;
– monitors the implementation of the special legal clauses of the contracts;
– maintain the relationship with parties providing expertise;
– ensure all contracts and legal documents maintaining, filing and recording;
– advise management team and colleagues regarding legal procedures and practices;
– provide timely and accurate legal advice on all issues affecting the operations of the group of companies.

REQUIREMENTS
– university degree in law; membership with Bar would be an advantage;
– fluency in English language (written and spoken);
– ability to prioritise, work well under pressure and get the job done;
– excellent communication skills, both written and spoken;
– strong attention to details;
– previous experience with contracts and commercial law represents an advantage;
– high ethical standards.

If you fit the description and want to join us, please send your CV & Cover Letter in English at: rares@dchi.dk

* Anunțul expiră la data de 15 aprilie 2015

MURAR & ASOCIAŢII recrutează avocați

Murar & Asociatii

MURAR & ASOCIAŢII recrutează avocați stagiari și avocați definitivi, membri ai Baroului București.

Solicităm bune cunoștințe teoretice ale dreptului comercial și civil, precum și ale procedurii civile. De asemenea, este importantă o foarte bună cunoaștere a limbii române, ușurință şi fluență în exprimarea scrisă şi vorbită. Constituie un avantaj cunoașterea dreptului insolvenței, dreptului fiscal și administrativ.

Căutam persoane serioase, responsabile, care doresc crearea și dezvoltarea unei cariere în cadrul unei societăți de avocați specializată în materia dreptului afacerilor (drept fiscal, recuperare de creanțe, litigii și consultanță în materie comercială etc.).

SCPA MURAR & ASOCIAŢII este o societate de avocați înfiinţată în anul 2009 ce oferă servicii de consultanță și reprezentare juridică îndeosebi persoanelor juridice de drept privat ori public.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită cv-ul, redactat în limba română, la adresa de e-mail: office@avocatmurar.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 aprilie 2015