1,706 citiri

DIRECŢIA SILVICĂ ILFOV recrutează consilier juridic

romsilva

În conformitate cu prevederile Anexei numărul 9 la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, în vigoare, Direcţia Silvică Ilfov, cu sediul în şoseaua Odăi, numărul 18A, localitatea Otopeni, judeţ Ilfov, organizează în data de 15.11.2016, orele 09:00, la sediul menţionat, concurs / examen – pentru ocuparea unui post de consilier juridic în aparatul Direcţiei Silvice Ilfov, pe perioadă nedeterminată.

CONDIŢII MINIME DE PARTICIPARE
– studii – superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice -facultatea de drept;
– vechime – minim 2 ani în specialitatea studiilor;
– să aibă cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu Word, Excel;
– să nu fie în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva / unitate sau subunitate a acesteia.

Concursul / examenul constă în două probe respectiv proba scrisă şi proba de interviu.
Candidatul care nu obţine la proba scrisă nota minimă 7,00 va fi declarat respins şi nu va putea susţine proba de interviu.
Media minimă a celor două probe, necesară pentru a fi declarat admis, este media 7,00.
Rezultatele vor fi afişate la sediul Direcţiei în termen de 3 zile de la susţinerea concursului / examenului.
Eventualele contestaţii se depun la secretariatul Direcţiei în termen de 3 zile de data comunicării rezultatelor.
Analiza contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor finale se face la sediul Direcţiei, în termen de 5 zile de la expirarea termenului de contestaţie.

Dosarele de concurs se depun la registratura Direcţiei Silvice Ilfov, până la data de 14.11.2016, orele 16:00 şi vor cuprinde următoarele:
– cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul/examenul pentru ocuparea postului vacant anunţat;
– curriculum vitae;
– diplomă de licenţă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată);
– actul de identitate (copie);
– adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste că este apt pentru angajare;
– carnetul de muncă (copie) şi/sau adeverinţe privind vechimea în muncă (pentru perioadele lucrate după 01.01.2011);
– certificat de cazier judiciar;
– recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral;
– declaraţie pe propria răspundere privind incompatibilitatea, conform anexei nr. 10 din Contractului Colectiv de Muncă al regiei, în vigoare.

Candidaţii care vor depune dosarul de înscriere incomplet, nu vor fi admişi la concurs / examen.

Bibliografia şi tematica pentru concurs / examen sunt afişate la sediul Direcţiei Silvice Ilfov şi la sediile subunităţilor acesteia.

Relaţii suplimentare la telefon 021.233.24.16, compartimentul resurse umane.

Anunțul este valabil pentru oraşul Otopeni.

* Anunțul expiră la data de 14 noiembrie 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.