2,517 citiri

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE recrutează consilier juridic

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE recrutează consilier juridic.

Anunț concurs pentru ocuparea postului de
Consilier juridic în cadrul Programului PA 14
Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural

I. DENUMIREA POSTULUI
Funcție contractuală: Consilier juridic (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

II. DESCRIEREA POSTULUI
Atribuții / responsabilități
– avizează și contrasemnează, din punct de vedere al legalității, actele cu caracter juridic și administrativ pe care Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator de Program pentru Programul PA14, le întocmește sau la care este parte;
– verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;
– redactează contractele de finanțare din cadrul Programului PA14 și le avizează din punct de vedere al legalității;
– întocmește proiecte de ordine și decizii pentru Programul PA14 și le avizează din punct de vedere al legalității;
– întocmește acțiuni judiciare, întâmpinări, căi de atac și alte acte procedurale;
– reprezintă Operatorul de Program în fața instanțelor de judecată;
– întocmește documentația și corespondența privind recuperarea debitelor din titluri executorii;
– asigură consultanță de specialitate în elaborarea referatelor, notelor justificative, documentelor de lucru și contractelor pentru Programul PA14, pe care le avizează potrivit competențelor specifice;
– participă la întocmirea actelor administrative, ordinelor de încadrare, instrucțiunilor pentru Programul PA14, pe care le avizează;
– întocmește, împreună cu specialistul achiziții, puncte de vedere pentru contestațiile primite în cadrul procedurilor de achiziție proprii ale OP;
– semnează la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, actele cu caracter juridic sau administrativ emanate de la Unitatea de Management a Proiectului – Programul PA14;
– redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea Unității de Management a Proiectului – Programul PA14;
– interpretează și aplică legislația pentru a da curs unor solicitări sau pentru a solicita puncte de vedere cu privire la aplicarea legislației muncii, de salarizare sau a drepturilor de personal și întocmește note, puncte de vedere pentru problemele de personal;
– acordă consultații cu caracter juridic persoanelor implicate în managementul și implementarea Programului PA14 în legătură cu aspectele legate de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
– rezolvă corespondenţa repartizată cu specific juridic şi legislativ;
– răspunde, potrivit competențelor, la întrebările promotorilor de proiect din cadrul Programului PA14 cu privire la aplicarea legislației în vigoare;
– oferă sprijin de ordin juridic în toate stadiile de implementare a Programului PA14, în vederea respectării Acordului de Program, a legislației naționale și europene și a Regulamentelor SEE în vigoare;
– elaborează note, adrese și alte lucrări de specialitate cu caracter juridic privind aplicarea legislației;
– informează permanent echipa de management a Programului PA14 cu privire la modificările legislative survenite, relevante din perspectiva specificului activității;
– asigură consilierea echipei de management în elaborarea și aplicarea prevederilor ghidurilor solicitantului aferente Programului PA14;
– participă la elaborarea documentelor administrative și procedurale necesare derulării Programului, inclusiv a procedurilor operaționale și de sistem care guvernează Programul PA14;
– oferă asistență în analiza rapoartelor de progres depuse de promotorii de proiecte, emițând puncte de vedere scrise cu caracter juridic, în vederea stabilirii eligibilității activităților și cheltuielilor realizate de aceștia și a oportunitatății aplicării de corecții financiare;
– oferă sprijin în realizarea rapoartelor aferente Programului PA14;
– participă la evenimente interne și internaționale, precum și la grupuri de lucru, comitete consultative, comitete de cooperare și altele asemenea, potrivit deciziei directorului UMP;
– respectă prevederile Regulamentului SEE 2014 – 2021, Acordului de Program, legislației naționale și a Uniunii Europene;
– colaborează cu personalul din cadrul echipei care asigură implementarea Programului, cu personalul UMP și al Ministerului Culturii și Identității Naționale;
– respectă cerințele documentației sistemului de management al calității.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:
– are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoaște limba română, scris și vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ
Vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani, inclusiv reprezentare în instanță.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR
Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE
O limbă străină: engleză – citit, scris, vorbit: avansat.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE
– capacitate de analiză și sinteză;
– capacitate de lucru în echipă;
– capacitate de lucru sub stres;
– abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
– abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
– experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experții financiari externi, precum și abilități de mediator;
– abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
– integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE
– cunoașterea legislației în domeniu;
– disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii;
– disponibilitate pentru deplasări curente, inclusiv internațional, în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011)
– cerere înscriere concurs adresată Directorului UMP;
– copia actului de identitate;
– copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor de participare la concurs (de exemplu, adeverințe, diplome, atestate, recomandări etc.);
– curriculum vitae;
– copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății) ;
– cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
*) În cazul documentului prevăzut la lit g), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE
Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 13.09.2019, ora 12:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI
– Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
– Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
– Protocolul 38c al Acordului SEE privind Mecanismul Financiar SEE 2014-2021;
– Memorandum de înțelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
– Acordul de Program din data de 05.06.2018, încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar al SEE (denumit în continuare „CMF”) şi Punctul Naţional de Contact (denumit în continuare „PNC”), pentru implementarea Programului „RO-CULTURA;
– Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordin nr. 2840 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea 287/2009 privind Codul civil: Cartea I – Titlul I și Titlul IV, Cartea a III-a – Titlul II, Titlul III Capitolul I, Titlul IV, Cartea a V-a – Titlul II Capitolul I, Titlul V, Titlul IX Capitolul IX, Cartea a VI-a – Titlul I, Titlul III;
– Legea nr. 554 / 2004 a contenciosului administrativ;
– Legea 53/2003 (Republicată) Codul muncii;
– Lege cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (fără anexe);
– Hotărârea de Guvern nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Hotărârea de Guvern nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile
– Ordonanța de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
– Normele metodologice din 31 august 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 519 din 26 iunie 2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data susținerii probei scrise: 23 septembrie 2019, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
Data susținerii interviului: 26 septembrie 2019, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN
– probă scrisă;
– interviu.

* Anunțul expiră la data de 13 septembrie 2019