3.525 citiri

AVOCATUL POPORULUI recrutează personal de specialitate


Avocatul poporului

INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI organizează concurs pentru ocuparea
a 2 posturi vacante (1 post de expert – personal de execuţie de specialitate cu studii juridice și 1 post de consilier – personal de execuţie de specialitate cu studii juridice), la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie:

1. expert – 1 post, personal de execuţie de specialitate cu studii juridice;
2. consilier – 1 post, personal de execuţie de specialitate cu studii juridice.

DOCUMENTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR
a) cerere de înscriere la concurs adresată Avocatului Poporului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Candidaţii vor depune la sediul instituţiei Avocatul Poporului, până cel mai târziu la data de 21 septembrie 2015, ora 16:00, dosarele cuprinzând documentele enumerate la punctul I. Actele prevăzute la lit. b), c), d) și f) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului sau la telefon: 021/312.71.27, 021/312.49.23.

CANDIDAŢII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII

Condiţii generale
– au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunosc limba română, scris şi vorbit;
– au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– au capacitate deplină de exerciţiu;
– au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la examen;
– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru postul de expert
– absolvent cu diplomă de licenţă al unei facultăţi de ştiinţe juridice;
– vechimea minimă în specialitate – 3 ani;
– cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie;
– cunoştinţe de operare PC;
– prezintă recomandare de la ultimul loc de muncă, cu privire la profilul profesional şi moral (opţional);
– experienţă în protecţia drepturilor omului într-unul din locurile de detenţie prevăzute de art. 292 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice pentru postul de consilier
– absolvent cu diplomă de licenţă al unei facultăţi de ştiinţe juridice;
– vechimea minimă în specialitate – 5 ani;
– cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie;
– cunoştinţe de operare PC;
– prezintă recomandare de la ultimul loc de muncă, cu privire la profilul profesional şi moral (opţional);
– experienţă în protecţia drepturilor omului într-unul din locurile de detenţie prevăzute de art. 292 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Instituţia Avocatul Poporului nu asigură cheltuieli de cazare, transport sau de altă natură pentru candidaţii care participă la concurs.
Pentru candidaţii declaraţi admişi în urma concursului, instituţia Avocatul Poporului nu poate deconta cheltuielile de cazare şi transport de la localitatea de domiciliu până la sediul centrului zonal.
Candidaţii declaraţi admişi în urma promovării concursului îşi vor desfăşura activitatea în centrul zonal pentru care au optat în cererea de înscriere la concurs.

CONCURSUL se va desfăşura la sediul instituţiei Avocatul Poporului din Bucureşti, str. Eugeniu Carada nr. 3, sector 3 şi va consta în următoarele probe:
– proba scrisă de specialitate;
– proba scrisă de limbă străină;
– proba practică privind verificarea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului;
– interviu.

Proba scrisă de specialitate se va desfăşura la data de 29 septembrie 2015, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului.
Proba scrisă de limbă străină se va desfăşura la data de 5 octombrie 2015, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului.
Proba practică privind utilizarea calculatorului se va desfăşura la data de 9 octombrie 2015, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului.
Interviul se va susţine în data de 15 octombrie 2015, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă de specialitate, proba scrisă de limbă străină, proba practică privind utilizarea calculatorului şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişarea rezultatelor finale va avea loc după susţinerea ultimei probe, respectiv după soluţionarea contestaţiilor formulate.

BIBLIOGRAFIA poate fi descarcată de AICI.

* Anunţul este valabil până la data de 21 septembrie 2015