1,485 citiri

DIRECŢIA SILVICĂ BUZĂU recrutează consilier juridic

romsilva

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 9, la Contractul Colectiv de Muncă, în vigoare, la data de 06.12.2016 începând cu orele 10.00, la sediul Direcţiei Silvice Buzău, va avea loc concursul/examenul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic – responsabil resurse umane, pe perioadă nedeterminată.

1. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPAREA LA EXAMEN/CONCURS
– are cetăţenia română şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are exerciţiul drepturilor civile şi politice;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie;
– este licenţiat al unei facultăţi de drept;
– să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei, patrimoniului, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie ce l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei de consilier juridic;
– nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.

2. CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE A CANDIDAŢILOR LA EXAMEN/CONCURS
– să aibă studii universitare, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice – facultatea de drept;
– să aibă vechime, minim 2 ani, în specialitatea studiilor;
– să aibă cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu Word, Excel;
– să nu fie în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva/unitate sau subunitate a acesteia.

3. PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMEN/CONCURS, CANDIDAŢII VOR PREZENTA URMĂTOARELE DOCUMENTE
– cerere de înscriere la examen/concurs adresată conducerii unității, în original (Anexa 1);
– actul de identitate (copie conform cu originalul);
– diploma/adeverinţa şi/sau foaia matricolă de absolvire a facultăţii de drept (copie conform cu originalul);
– curriculum vitae, în original;
– adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei concursului, de către medicul de familie, în original;
– certificat de cazier judiciar, original;
– certificat de naştere/certificat de căsătorie, în copie conform cu originalul;
– adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor;
– declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva/unitate sau subunitate a acesteia, în original (Anexa 2).

* Documentele solicitate în copie conform cu originalul vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii, în ziua examenului/concursului.

4. ETAPELE DE DESFĂTURARE A EXAMENULUI/CONCURSULUI
– verificarea dosarelor;
– proba scrisă: test grilă;
– interviu.

5. DATELE DE DESFĂŞURARE A PROBELOR DE EXAMEN/CONCURS
– 15.11.2016-27.11.2016, între orele 8,00 – 16,00, depunerea dosarului de înscriere la examen/concurs, la sediul Direcţiei Silvice Buzău, Str. Mareşal Averescu, nr.5, localitatea Buzău, jud. Buzău , până la data de 27.11.2016, orele 16,00;
– 28.11.2016 – verificarea dosarelor privind documentele depuse şi îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs şi afişarea rezultatelor;
– 29.11.2016 între orele 8,00 – 12,00 – depunerea contestaţiilor la etapa de verificare a dosarelor, la sediul Direcţiei Silvice Buzău, Str. Mareşal Averescu, nr.5, localitatea Buzău, jud. Buzău, prin fax la nr. 0238 723859 sau mail la adresa de e-mail: office@buzau.rosilva.ro;
– 05.12.2016 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatului la etapa de verificare a dosarelor;
– 06.12.2016, între orele 09,00-11,00 – probă scrisă – test grilă 40 întrebări. Nota minimă pentru promovarea probei scrise este 7,00;
– 06.12.2016, orele 12,30 – afişare rezultat proba scrisă;
– 06.12.2016, începând cu orele 13,00 – interviu. Nota minimă pentru promovarea interviului este 7,00;
– 06.12.2016 – afişare rezultat interviu;
– 09.12.2016, între orele 8,00 – 12,00 – depunere contestaţii proba scrisă la sediul Direcţiei Silvice Buzău, Str. Mareşal Averescu, nr.5, localitatea Buzău, jud. Buzău, prin fax la nr. 0238 723859 sau mail la adresa de mail: office@buzau.rosilva.ro;
– 12.12.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultat final.

* Va fi declarat admis, candidatul care va obţine nota cea mai mare.

6. AFIŞAREA REZULTATELOR ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
Comunicarea rezultatelor la etapa de verificarea a dosarelor se face prin menţiunea „admis/respins”, iar la proba scrisă/interviu se face prin specificarea notei fiecărui candidat şi a menţiunii „admis/respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Silvice Buzău, Str. Mareşal Averescu, nr.5, localitatea Buzău, jud. Buzău.

După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termenele prevăzute la punctul 5 din anunţ, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse şi a rezultatelor finale se va face conform calendarului de la punctul 5 din anunţ, prin afişare la sediul Direcţiei Silvice Buzău, Str. Mareşal Averescu, nr.5, localitatea Buzău, jud. Buzău, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”.

Detalii privind tematica şi bibliografia sunt disponibile la sediul Direcției Silvice Buzău, Str. Mareşal Averescu, nr.5, localitatea Buzău, jud. Buzău.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane – tel. 0238723857.

Anunțul este valabil pentru municipiul Buzău.

* Anunțul expiră la data de 27 noiembrie 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.