2.451 citiri

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA recrutează consilier juridic

UVT

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA recrutează consilier juridic, cod COR 261103, în cadrul Oficiului Juridic.

I. DATA, LOCUL ŞI ORA CONCURSULUI
1. Concursul va avea loc în data de 14.04.2016, ora 10:00 la sediul Universităţii de Vest din Timişoara, bl. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223, Timişoara.

II. 1. COMISIA DE CONCURS
– prof. univ. dr. Lucian Bercea – preşedinte;
– prof. univ. dr. Petru Ștefea – membru;
– Laurențiu Georgescu – membru;
– cons. juridic Nadia Topai – membru;
– Dana Ehling – secretar comisie.
2. COMISIA DE CONTESTAŢIE
– prof. univ. dr. Anton Trăilescu – preşedinte;
– conf. univ. dr. Cristian Clipa – membru;
– cons. juridic Nectara Tuturilov – membru;
– Dana Ehling – secretar comisie.

III. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI
• Carta U.V.T. (http://www.uvt.ro);
• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic, personalului didactic auxiliar din învățământ, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
• Codul Civil;
• Codul de procedură civilă;
• Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.U.G 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006.

IV. DOSARELE DE CONCURS se vor depune până în data de 12.04.2016, ora 16.00 la Biroul
Personal, etj. l, cam. 151, sediul central al U.V.T. și vor conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
b) copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele prevăzute la pct. IV lit. b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentul Resurse Umane.

V. PROBELE DE CONCURS
Concursul pentru ocuparea postului de consilier juridic constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere;
– probă scrisă – 2 subiecte;
– interviu.
Fiecare probă este eliminatorie.

VI. INFORMAȚII PRIVIND POSTUL conform art. 17 din Codul Muncii – republicat:
– durata și condițiile muncii: perioadă determinată – 1 an, normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiții normale de lucru;
– perioada de probă este de maxim 30 zile calendaristice, conform legii;
– concediul de odihnă și durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – republicat și a legilor speciale (dacă este cazul).

VII. CONDIŢII DE OCUPARE ŞI ATRIBUŢIILE POSTULUI
1. Condiţii minimale
– studii superioare de lungă durată în domenii relevante postului (juridice);
– experiența pe o funcție similară constituie avantaj.

2. Atribuţiile postului
– reprezintă interesele U.V.T. în faţa instanţelor judecătoreşti, în faţa parchetelor, notariatelor, Colegiului Jurisdicţional al Curţii de Conturi, autorităţilor publice, altor persoane juridice şi fizice, în bază de mandat;
– avizează, din punct de vedere legal, măsurile luate de conducerea U.V.T. și a celorlalte structuri organizatorice, precum și orice acte de natură a angaja răspunderea patrimonială a instituției;
– avizează şi semnează acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum şi semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv;
– redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acestuia;
– redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc U.V.T.;
– avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic;
– verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
– vizează pentru legalitate documentele interne ale biroului (note justificative, fişe de date etc.) ;
– vizează pentru legalitate documentaţiile întocmite pentru achizițiile ce se desfăşoară în cadrul proiectelor cu finanțare externă;
– verifică dosarele de achiziţie publică, urmărind concordanţa dintre documentele solicitate în documentaţia de atribuire şi cele prezentate ;
– rezolvă în termen legal corespondenţa repartizată ;
– asigură soluţionarea legală a scrisorilor şi a sesizărilor adresate direct compartimentului, precum şi a celor adresate altor compartimente, în măsura în care este necesar punctul de vedere juridic;
– urmăreşte şi pune în aplicare: legislaţia nou apărută în domeniul învățământului superior, hotărârile Consiliului de Administrație şi Hotărârile Senatului U.V.T.;
– răspunde de păstrarea secretului profesional şi de serviciu, precum şi de confidenţialitatea datelor şi informaţiilor privind activitatea biroului ;
– în relaţiile cu publicul şi colegii de serviciu trebuie să aibă o atitudine corespunzătoare calităţii sale;
– pentru abateri în exercitarea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu sau pentru neîndeplinirea lor defectuoasă răspunde disciplinar;
– răspunde pentru încălcarea obligaţiilor profesionale, potrivit legii statutului consilierului juridic;
– sesizează conducerii orice încălcare a legii şi propune măsuri de intrare în legalitate;
– constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepţia concediului legal) a corespondenţei electronice sosite pe adresa instituţională de e-mail;
– pregătește și răspunde de predarea la arhivă a documentelor;
– constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
– se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări în vigoare.

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, cam. 151, tel. 0256/592335.

Anunțul este valabil pentru orașul Timișoara.

* Anunțul expiră la data de 12 aprilie 2016

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.