AVOCATUL POPORULUI angajează personal de specialitate

Avocatul poporului

INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI organizează interviu pentru angajarea în baza unor contracte individuale de muncă pe durată determinată, respectiv pe durata mandatului Avocatului Poporului, a unui număr de 5 persoane (1 director cabinet, 2 consilieri şi 2 experţi), care să formeze Cabinetul demnitarului/Avocatului Poporului.

CANDIDAŢII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII
1) CONDIŢII GENERALE
– au cetăţenie română, domiciliul în România;
– au capacitate deplină de exerciţiu;
– cunosc limba română;
– au împlinit vârsta de 18 ani;
– sunt apţi din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îi face nedemni pentru exercitarea funcţiei – dovada se face cu certificat de cazier judiciar;
– nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită de lege;
– nu au fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani.

2) CONDIŢII SPECIFICE
– absolvenţi, cu diplomă de licenţă, ai unei facultăţi de ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe politice sau ştiinţe economice sau de altă specialitate;
– persoane din cadrul instituţiei Avocatului Poporului sau din afara acesteia;
– cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie;
– cunoştinţe de operare PC;
– prezintă recomandare de la ultimul loc de muncă, cu privire la profilul profesional şi moral (opţional).

ÎNSCRIEREA LA INTERVIU
Candidaţii vor depune la sediul instituţiei Avocatul Poporului, până cel mai târziu la 22 septembrie 2014, un dosar cuprinzând următoarele documente:
– cerere de înscriere la Interviu adresată Avocatului Poporului;
– copie de pe actul de identitate;
– copie de pe documentele care să ateste nivelul studiilor şi îndeplinirea condiţiilor specifice (diplomă de licenţă, foaie matricolă şi diplomă de bacalaureat etc.);
– cazierul judiciar, în original;
– adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate, în original;
– Curriculum vitae, conform modelului stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului european de curriculum vitae;
– copie de pe certificatul de naştere;
– copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
– două fotografii tip “buletin”;
– declaraţii pe propria răspundere că nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită de lege şi nu au fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani.

Copiile de pe documentele originale se vor executa în cadrul instituţiei Avocatul Poporului.

BIBLIOGRAFIA pentru participare la concurs va putea fi obţinută de la avizierul sediului instituţiei Avocatul Poporului, precum şi de pe pagina de internet a instituţiei la adresa www.avpoporului.ro

INTERVIUL se va desfăşura la sediul instituţiei Avocatul Poporului din Bucureşti, str. Eugeniu Carada nr. 3, sector 3 în perioada 24-30 septembrie 2014.

Instituţia Avocatul Poporului nu asigură cheltuieli de cazare, transport sau de altă natură pentru candidaţii care participă la Interviu şi nici pentru cei care au fost admişi în urma acestuia.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului sau la telefon 021/312.71.27.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunţul este valabil până la data de 22 septembrie 2014