AVOCATUL POPORULUI angajează șef de cabinet

Avocatul poporului

INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de șef de cabinet cu studii medii.

CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII GENERALE
– are cetăţenie română și domiciliul în România;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– cunoaşte limba română;
– a împlinit vârsta de 18 ani;
– este aptă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
– îndeplineşte condiţiile de studii potrivit Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care o face nedemnă pentru exercitarea unei funcţii publice – dovada se face cu certificat de cazier judiciar;
– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită de lege;
– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani.

CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII SPECIFICE
– absolvent cu studii medii;
– cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie franceză/engleză;
– cunoştinţe de operare PC ( ECDL dacă există).

ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Candidaţii vor depune la sediul instituţiei Avocatul Poporului, până cel mai târziu la 20 august 2013, un dosar cuprinzând următoarele documente:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei, ce se va procura de la compartimentul resurse umane;
– copie după actul de identitate;
– copie după documentele care să ateste nivelul studiilor şi îndeplinirea condiţiilor specifice (diplomă de bacalaureat etc.);
– copie după carnetul de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, unde este cazul;
– cazierul judiciar, în original;
– adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate, în original;
– curriculum vitae, conform modelului stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului european de curriculum vitae;
– copie după certificatul de naştere;
– copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
– două fotografii tip “buletin”;
– declaraţii pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită de lege şi nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani.

Copiile după documentele originale se vor executa în cadrul instituţiei Avocatul Poporului – compartimentul Resurse Umane.

CONCURSUL
Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei Avocatul Poporului din Bucureşti, str. Eugeniu Carada nr. 3, sector 3 şi va consta în următoarele probe:
– proba scrisă de specialitate;
– proba scrisă de limbă străină;
– proba practică privind utilizarea calculatorului;
– interviu.

Proba scrisă de specialitate se va desfăşura la data de 18 septembrie 2013, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului, menţionat mai sus şi este eliminatorie.
Datele desfăşurării următoarelor probe de concurs vor fi afişate odată cu rezultatul la proba anterioară.

Avocatul Poporului nu asigură cheltuieli de cazare, transport sau de altă natură pentru candidaţii care participă la concurs şi nici pentru cei care au fost admişi în urma concursului.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
– Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003;
• Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ( art. 22 – art. 57);
– Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
– Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 5 din 17 aprilie 2002, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 27 octombrie 2011, modificat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3 din 22 octombrie 2012;
– Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, aşa cum a fost adoptată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2002;
– Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 71 din data de 9 aprilie 1996, cu modificările şi completările ulterioare:
• Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente;
-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului sau la telefon 021/312.71.27.

* Anunţul este valabil până la data de 20 august 2013

AVOCATUL POPORULUI angajează expert cu atribuţii privind desfăşurarea activităţilor de relaţii cu presa

Avocatul poporului

INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI organizează concurs pentru ocuparea postului de expert cu atribuţii privind desfăşurarea activităţilor de relaţii cu presa.

CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII GENERALE
– are cetăţenie română, domiciliul în România;
– capacitate deplină de exerciţiu;
– cunoaşte limba română;
– a împlinit vârsta de 18 ani;
– este aptă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
– îndeplineşte condiţiile de studii potrivit Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care o face nedemnă pentru exercitarea unei funcţii publice – dovada se face cu certificat de cazier judiciar;
– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită de lege;
– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani.

CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII SPECIFICE
– absolvent cu diplomă de licenţă al unei facultăţi de ştiinţe juridice;
– cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie;
– cunoştinţe operare calculator;
– vechime efectivă în activitatea de relaţii cu mass-media de minim 5 ani;
– prezintă recomandare de la ultimul loc de muncă, cu privire la profilul profesional şi moral (opţional).

ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Candidaţii vor depune la sediul instituţiei Avocatul Poporului, până cel mai târziu la 12 august 2013, un dosar cuprinzând următoarele documente:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei, ce se va procura de la compartimentul resurse umane;
– copie de pe actul de identitate;
– copie de pe documentele care să ateste nivelul studiilor şi îndeplinirea condiţiilor specifice (diplomă de licenţă, foaie matricolă şi diplomă de bacalaureat etc.);
– copie de pe carnetul de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
– cazierul judiciar, în original;
– adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate, în original;
– curriculum vitae, conform modelului stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului european de curriculum vitae;
– copie de pe certificatul de naştere;
– copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
– două fotografii tip “buletin”;
– declaraţii pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită de lege şi nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani.

Copiile de pe documentele originale se vor executa în cadrul instituţiei Avocatul Poporului – compartimentul Resurse Umane.

CONCURSUL
Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei Avocatul Poporului din Bucureşti, str. Eugeniu Carada nr. 3, sector 3 şi va consta în următoarele probe:
– proba scrisă de specialitate;
– proba scrisă de limbă străină;
– proba practică privind utilizarea calculatorului;
– interviu.

Proba scrisă de specialitate se va desfăşura la data de 16 septembrie 2013, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului, menţionat mai sus şi este eliminatorie.
Datele desfăşurării următoarelor probe de concurs vor fi afişate odată cu rezultatul la proba anterioară.

Avocatul Poporului nu asigură cheltuieli de cazare, transport sau de altă natură pentru candidaţii care participă la concurs şi nici pentru cei care au fost admişi în urma concursului.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
– Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003;
– Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
– Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 5 din 17 aprilie 2002, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 27 octombrie 2011, modificat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3 din 22 octombrie 2012;
– Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la această convenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994:
• Drepturile şi libertăţile recunoscute în Titlul I al Convenţiei şi în protocoalele adiţionale;
– Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, aşa cum a fost adoptată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2002;
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013:
• Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii şi
• Autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (enumerare);
– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare:
• Principiile organizării judiciare şi
• Accesul la justiţie;
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
• Încheierea contractului individual de muncă (Titlul II Cap. I art.10 – art.19)
• Drepturile şi obligaţiile salariatului (Titlul II, Cap. II) şi
• Modificarea Contractului individual de muncă (Titlul II, Cap. III).

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului sau la telefon 021/312.71.27.

* Anunţul este valabil până la data de 12 august 2013

AVOCATUL POPORULUI angajează experți pentru domeniile de specializare

Avocatul poporului

INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante de expert pentru domeniile de specializare.

CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII GENERALE
– are cetăţenie română, domiciliul în România;
– capacitate deplină de exerciţiu;
– cunoaşte limba română;
– a împlinit vârsta de 18 ani;
– este aptă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
– îndeplineşte condiţiile de studii potrivit Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care o face nedemnă pentru exercitarea unei funcţii publice – dovada se face cu certificat de cazier judiciar;
– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită de lege;
– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani.

CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII SPECIFICE
– absolvent cu diplomă de licenţă al unei facultăţi de ştiinţe juridice;
– vechimea minimă în specialitate – 5 ani;
– cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie;
– cunoştinţe de operare PC;
– prezintă recomandare de la ultimul loc de muncă, cu privire la profilul profesional şi moral (opţional).

ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Candidaţii vor depune la sediul instituţiei Avocatul Poporului, până cel mai târziu la 12 august 2013, un dosar cuprinzând următoarele documente:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei, ce se va procura de la compartimentul resurse umane;
– copie de pe actul de identitate;
– copie de pe documentele care să ateste nivelul studiilor şi îndeplinirea condiţiilor specifice (diplomă de licenţă, foaie matricolă şi diplomă de bacalaureat etc.);
– copie de pe carnetul de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
– cazierul judiciar, în original;
– adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate, în original;
– curriculum vitae, conform modelului stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului european de curriculum vitae;
– copie de pe certificatul de naştere;
– copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
– două fotografii tip “buletin”;
– declaraţii pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită de lege şi nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani.

Copiile de pe documentele originale se vor executa în cadrul instituţiei Avocatul Poporului – compartimentul Resurse Umane.

CONCURSUL
Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei Avocatul Poporului din Bucureşti, str. Eugeniu Carada nr. 3, sector 3 şi va consta în următoarele probe:
– proba scrisă de specialitate;
– proba scrisă de limbă străină;
– proba practică privind utilizarea calculatorului;
– interviu.

Proba scrisă de specialitate se va desfăşura la data de 16 septembrie 2013, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului, menţionat mai sus şi este eliminatorie.
Datele desfăşurării următoarelor probe de concurs vor fi afişate odată cu rezultatul la proba anterioară.

Avocatul Poporului nu asigură cheltuieli de cazare, transport sau de altă natură pentru candidaţii care participă la concurs şi nici pentru cei care au fost admişi în urma concursului.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
– Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003;
– Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
– Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 5 din 17 aprilie 2002, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 27 octombrie 2011, modificat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3 din 22 octombrie 2012;
– Constituţia României – Comentariu pe articole, I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2008;
– Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la această convenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994:
• Drepturile şi libertăţile recunoscute în Titlul I al Convenţiei şi în protocoalele adiţionale;
– Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012:
• Căile extraordinare de atac şi
• Recursul în interesul legii;
– Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare:
• Căile extraordinare de atac şi
• Recursul în interesul legii;
– Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010
• Competenţa Curţii Constituţionale;
– Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, aşa cum a fost adoptată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2002;
– Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare
• Principii şi definiţii
– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013:
• Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii şi
• Autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (enumerare);
– Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare:
• Drepturile copilului şi
• Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului;
– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare:
• Pensia (enumerarea categoriilor de pensii) şi alte drepturi de asigurări sociale şi
• Jurisdicţia asigurărilor sociale;
– Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 13 martie 2012:
• Unităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (enumerare) şi
• Ordinul de protecţie;
– Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare:
• Drepturile şi obligaţiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate (enumerare) şi
• Documentele întocmite de administraţia penitenciarului (dosarul individual);
– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005,cu modificările şi completările ulterioare:
• Principiile organizării judiciare şi
• Accesul la justiţie;
– Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare:
• Procedura de soluţionare a notificării;
– Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013;
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
• Încheierea contractului individual de muncă (Titlul II Cap. I art.10 – art.19)
• Drepturile şi obligaţiile salariatului (Titlul II, Cap. II)
• Modificarea Contractului individual de muncă (Titlul II, Cap. III)
• Încetarea contractului individual de muncă (Titlul II, Cap. V art. 55 – art. 81) şi
• Instituţiile cu atribuţii în controlul aplicării reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă (Titlul X din Codul muncii) şi atribuţiile Inspecţiei Muncii în domeniul stabilirii şi controlului relaţiilor de muncă ( art. 5-6 din Legea nr. 108 din 16 iunie 1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 3 mai 2012).

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului sau la telefon 021/312.71.27.

* Anunţul este valabil până la data de 12 august 2013

CONSILIUL CONCURENȚEI angajează inspectori de concurență

Consiliul Concurentei

CONSILIUL CONCURENȚEI organizează în data de 12.08.2013, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de inspector de concurenţă cl. I, grad profesional asistent la Direcţia Juridic – Contencios.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
– condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

CONDIȚII SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI
– cunoasterea limbii engleze: scris, citit şi vorbit nivel mediu.

CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI SUNT
Concursul se organizează la sediul Consiliului Concurenţei, din Piaţa Presei Libere nr. 1, corp B3, după cum urmează:
– în data de 12.08.2013, ora 9,30 – susţinerea probei suplimentare eliminatorie de testare a cunoştinţelor de limba engleză şi la ora 11,30 – proba scrisă.
– în data de 20.08.2013 proba de interviu.

Dosarele de participare la concurs se pot depune în perioada 12 iulie – 31 iulie 2013, între orele 9,00 – 16,00, şi vor conţine în mod obligatoriu:
– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere;
– copia diplomei de licenţă (inclusiv suplimentul la diplomă) precum şi ale altor diplome sau acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
– cazierul judiciar;
– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

ALTE PRECIZĂRI
Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011 de candidaţii la concursurile organizate în vederea ocupării unor funcţii publice va fi atestată prin adeverinţe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/2013 (cf. model site).

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 021/405.45.93, 021/405.45.58 sau la sediul Consiliului Concurenţei.

BIBLIOGRAFIA AFERENTĂ CONCURSULUI
1. Legea concurenței nr. 21/1996 (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din data de 16 august 2005) ), modificată prin O.U.G. nr. 75/2010 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din data de 06 iulie 2010), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 149/2011 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.490 din data de 11 iulie 2011) ;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1042 din data de 28 decembrie 2006), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din data de 24 mai 2007);
3. Legea nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din data de 29 mai 2007), cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată (Monitorul Oficial al RomA¢niei, Partea I, nr. 525 din data de 2 august 2007);
5. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1154 din data de 7 decembrie 2004) cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din data de 25 iulie 2001), aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din data de 22 aprilie 2002), cu modificările și completările ulterioare;
7. Regulament de organizare, funcționare și procedura al Consiliului Concurenței (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din data de 14 februarie 2012) cu modificările ulterioare;
8. Regulamentul Consiliului (CE) nr.1/2003 privind punerea în aplicare a regulilor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din Tratat (publicat în Jurnalul Oficial L 1 din data de 04.01.2003);
9. Regulamentul privind analiza și soluționarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 și 9 din Legea concurenței nr.21/1996 și a prevederilor art 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.687 din data de 12 octombrie 2010), cu modificările și completările aduse prin Regulamentul din anul 2011 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din data de 21 septembrie 2011);
10. Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrăƒrilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice] (publicat în Jurnalul Oficial L 24 din data de 29.01.2004);
11. Regulamentul privind concentrăƒrile economice (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.553 bis din data de 05.08.2010), cu modificările și completările aduse prin Regulamentul din anul 2011 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din data de 11 ianuarie 2012);
12. Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (publicat în Jurnalul Oficial L 83 din data de 27.03.1999), cu modificările și completările ulterioare;
13. Comunicarea Comisiei Europene: Orientッri privind conceptul de efect asupra comerțului din articolele 81 și 82 din Tratat (publicată în Jurnalul Oficial C 01 din data de 27.04.2004);
14. Comunicarea Comisiei privind acordurile de importantッ minorッ care nu restrâng în mod semnificativ concurența în sensul articolului 81 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunitッtii Europene (de minimis) (publicată în Jurnalul Oficial C 368 din data de 22.12.2001);
15. Instrucțiunile privind condițiile și criteriile de aplicare a unei politici de clemențッ potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenței nr. 21/1996 (publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.610 din data de 7 septembrie 2009);
16. Instrucțiunile privind definirea pieței relevante (publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.553 din data de 5 august 2010);
17. Instrucțiunile privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenței în cazurile referitoare la art. 5, 6 și 9 din Legea concurenței nr. 21/1996, art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și în cazurile de concentrări economice (publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din data de 18 martie 2011), cu modificările aduse prin Instrucțiunile din anul 2011 (publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din data de 27 octombrie 2011);
18. Glosar de termen ai UE, afișat pe site-ul Consiliului Concurenței, la secțiunea Publicații -€“ Ultimele apariții – link direct.

* Anunțul expiră la data de 31 iulie 2013