FIRON BAR-NIR recrutează avocat definitiv

FIRON BAR-NIR

FIRON BAR-NIR recrutează avocat colaborator (Associate) specializat în Real Estate şi Drept Comercial și Societar.

CERINȚE
– experienţă profesională 3-4 ani în Real Estate și Drept Comercial şi Societar;
– experienţa-abilităţi în negocieri cu cumpărători de apartamente în cadrul ansamblurilor rezidenţiale;
– abilităţi de documentare, analiză, sinteză şi exprimare;
– cunoaşterea aprofundată a limbii engleze.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV, însoţit de o scrisoare de intenţie redactate în limba engleză, la adresa de e-mail: Georgiana.Orsaria@firon-barnir.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 26 aprilie 2015

AVOCATUL POPORULUI recrutează personal de specialitate

Avocatul poporului

INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de consilier – personal de execuţie de specialitate cu studii juridice, la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie:

1. consilier (2 posturi – nivel superior, la sediul central – Bucureşti);
2. consilier (1 post, la Centrul zonal Craiova).

I. DOCUMENTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR
a) cerere de înscriere la concurs adresată Avocatului Poporului în care se va preciza centrul zonal în care va activa candidatul, respectiv: Centrul zonal Bucureşti, (cuprinde judeţele: Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Ialomiţa, Ilfov, Giurgiu, Prahova, Teleorman şi Tulcea) şi Centrul zonal Craiova (cuprinde judeţele: Arad, Argeş, Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Vâlcea);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Candidaţii vor depune la sediul instituţiei Avocatul Poporului, până cel mai târziu la data de 7 aprilie 2015, ora 16:00, dosarele cuprinzând documentele enumerate la punctul I. Copiile de pe documentele menţionate la punctul I vor fi însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului sau la telefon 021/312.71.27.

II. CANDIDAŢII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII
1) Condiţii generale
a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la examen;
g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2) Condiţii specifice pentru postul de consilier
a) vechime în specialitate juridică: 7 ani;
b) absolvent cu diplomă de licenţă a unei facultăţi de ştiinţe juridice;
c) cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie internaţională;
d) utilizare computerului – Microsoft Office şi aplicaţii pe reţea internet şi intranet;
e) experienţă în protecţia drepturilor omului într-unul din locurile de detenţie prevăzute de art. 292 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Instituţia Avocatul Poporului nu asigură cheltuieli de cazare, transport sau de altă natură pentru candidaţii care participă la concurs.
Pentru candidaţii declaraţi admişi în urma concursului, instituţia Avocatul Poporului nu poate deconta cheltuielile de cazare şi transport de la localitatea de domiciliu până la sediul centrului zonal.

Candidaţii declaraţi admişi în urma promovării concursului îşi vor desfăşura activitatea în centrul zonal pentru care au optat în cererea de înscriere la concurs.

III. CONCURSUL se va desfăşura la sediul instituţiei Avocatul Poporului din Bucureşti, Str. Eugeniu Carada nr. 3, Sector 3 şi va consta în susţinerea unei probe scrise de specialitate, a unui interviu, a unei probe practice de calculator şi a unei probe scrise la o limbă străină de largă circulaţie internaţională.

Proba scrisă de specialitate se va desfăşura la data de 16 aprilie 2015, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului.
Proba practică – verificarea cunoştinţelor de folosire a calculatorului se va susţine în data de 21 aprilie 2015, ora 10:00.
Interviul se va susţine în data de 24 aprilie 2015, ora 10:00.
Proba scrisă la o limbă străină de largă circulaţie internaţională se va susţine în data de 5 mai 2015, ora 10:00.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă de specialitate, proba practică de calculator şi interviu şi proba scrisă la limba străină, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise de specialitate, a probei practice de calculator, a interviului şi a probei scrise la limba străină, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Afişarea rezultatelor finale va avea loc după susţinerea ultimei probe, respectiv după soluţionarea contestaţiilor formulate.

IV. BIBLIOGRAFIA poate fi descarcată de AICI.

* Anunţul este valabil până la data de 7 aprilie 2015

TRAINEESHIPS AT THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

TRAINEESHIPS AT THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

Three unpaid traineeships of approximately 3 months will be available in the chambers of Judge Christopher Vajda at the European Court of Justice in Luxembourg from, respectively:

1) October 2015 to December 2015;

2) January 2016 to March 2016;

3) April 2016 until mid-July 2016.

Applicants should be able to demonstrate a knowledge of European Union law, have a reasonable command of French – the ECJ’s working language – and, by the time they take up a traineeship, either hold a law degree or have successfully completed the conversion course.

Applications, consisting of a brief CV and a cover letter indicating preferred dates for a traineeship, should be sent by email to cliona.hurley@curia.europa.eu by April 24th 2015.