DRAKOPOULOS & ASOCIAŢII recrutează avocaţi stagiari

DrakopoulosLogo

DRAKOPOULOS & ASOCIAŢII recrutează avocaţi stagiari.

CERINŢE OBLIGATORII
– examenul de admitere în cadrul Baroului promovat;
– experienţă în domeniu de 1-3 ani;
– cunoştinţe teoretice solide de drept;
– cunostiinte avansate de limba engleză (Rugăm candidaţii care nu îndeplinesc această condiţie să nu aplice);
– persoane dedicate, serioase, motivate, rezistente la stres;
– foarte bune abilităţi de comunicare şi lucru în echipă.

DESCRIEREA JOBULUI
– asistenţă juridică şi reprezentare în instanţă;
– redactare de cereri, memorandumuri, adrese, opinii juridice.

Solicităm bune cunoştinţe teoretice ale dreptului comercial, civil şi ale procedurii civile, precum şi disponibilitate de deplasare în afara Bucureştiului.
Constituie un avantaj experienţa/cunoaşterea dreptului achiziţiilor publice, procedurile în faţa registrului comerţului, ITM, dreptului fiscal şi administrativ.

CV-urile se trimit la adresa: romania@drakopoulos-law.com şi/sau recruitment@drakopoulos-law.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 7 octombrie 2015

DRAKOPOULOS & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv

DrakopoulosLogo

DRAKOPOULOS & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv.

CERINŢE OBLIGATORII
– capacitate de a finaliza la timp sarcinile încredinţate;
– experienţă anterioară 5-10 ani;
– capacitatea de a trage concluzii pe baza datelor;
– abilităţi de comunicare şi negociere;
– abilităţi de a lucra independent şi în echipă;
– abilităţi de management al task-urilor şi al unei echipe de colaboratori;
– persoană orientată către obiective;
– persoană organizată, hotărâtă, dinamică şi cu iniţiativă şi simţ practic;
– atenţie şi spirit de observaţie;
– discernământ şi capacitate de a soluţiona problemele;
– capacitate de auto-organizare şi punctualitate;
– atitudine pozitivă şi abilităţi de a se mobiliza şi de a-i mobiliza pe alţii;
– capacitate de planificare a muncii.

Solicităm bune cunoștințe teoretice ale dreptului comercial și civil și ale procedurii civile, precum şi disponibilitate de deplasare în afara Bucureştiului.
Constituie un avantaj experienţa/cunoașterea dreptului achiziţiilor publice, dreptului fiscal și administrativ, domeniile IP şi publicitate.

CV-urile se trimit la adresa: romania@drakopoulos-law.com sau recruitment@drakopoulos-law.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 7 octombrie 2015

REFF & ASSOCIATES is recruiting Senior Lawyer | Litigation

REFF

Senior Lawyer | Litigation

REFF & ASSOCIATES is an independent law firm in accordance with the Bucharest Bar rules and is a member of Deloitte Legal, a global network of legal practices cooperating with Deloitte internationally.
Over the last ten years, Reff & Associates has been assisting clients in local and cross-border activities, on various matters pertaining to mergers and acquisitions, corporate and commercial law, finance, banking and capital markets, real estate, employment, competition, fiscal and commercial litigation.

A SENIOR LAWYER IN OUR TEAM
– provides comprehensive commercial, civil and administrative consultancy and litigation services to deliver fully integrated expert solutions on a national and global basis;
– is deeply involved in all stages of evolution of a project, from initial discussions with prospect, proposal development, analysis, structuring, drafting, negotiations, and implementation;
– has access to the rich local and global research and training resources of our network;
– has direct contact and interacts closely with clients and colleagues from other functions and geographies;
– works in a dynamic and competitive environment, which preserve a uniquely collegial culture and strives for work/life balance.

PROFILE & QUALIFICATIONS
– Bar membership;
– eight years of professional experience in a top business law firm, with significant involvement in commercial and civil dispute resolution;
– solid knowledge of civil and commercial law;
– administrative and Tax experience would be a plus;
– sound legal reasoning, thoroughness, very good legal writing skills;
– fluency in written &spoken English is a must, any other foreign language is an advantage;
– team worker, efficient, good communicator, flexible and adaptable.

If you meet the required profile, please submit your application together with an expression of interest clicking on APPLY ONLINE button or send your application to: mcojocaru@deloittece.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 21 septembrie 2015

ONV LAW recrutează avocat definitiv

ONV LAW recrutează avocat cu experienţă profesională de minim 5 ani.

CERINŢE
– cunoştinţe în domeniul dreptului administrativ, dreptul construcţiilor;
– cunoştinţe foarte bune în drept civil şi procedură civilă;
– cunoştinţe solide de limba engleză.

AVANTAJE
– experienţă în materia contractelor FIDIC şi în domeniul achiziţiilor publice;;
– cunoaşterea limbii franceze sau germane.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un Curriculum Vitae însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@onvlaw.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 31 octombrie 2015

SILVAN GĂVENEA LAW FIRM recrutează avocaţi definitivi şi stagiari

SILVAN GĂVENEA LAW FIRM

SILVAN GĂVENEA LAW FIRM recrutează avocaţi definitivi şi avocaţi stagiari.

CANDIDATUL IDEAL
Motivat, un nivel ridicat de cunoştinţe, rezistenţă la stres

DESCRIEREA JOBULUI
– reprezentare în instanţă;
– gestionarea activităţii unui cabinet de insolvenţă;
– activităţi legate de arhive, registraturi, etc;
– redactare de cereri, adrese, opinii juridice.

DESCRIEREA COMPANIEI
Un mediu dinamic apt să asigure o îndrumare profesională continuă şi efectivă.

Activităţile desfăşurate acoperă o sferă extinsă de la reprezentarea în instanţă în litigii complexe, la gestionarea activităţii unui cabinet de insolvenţă şi la acordarea de consultanţă juridică specializată în domenii de nişă.

CV-urile se trimit la adresa: silvan.gavenea@gavenea.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 2 octombrie 2015

AVOCATUL POPORULUI recrutează personal de specialitate

Avocatul poporului

INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI organizează concurs pentru ocuparea
a 2 posturi vacante (1 post de expert – personal de execuţie de specialitate cu studii juridice și 1 post de consilier – personal de execuţie de specialitate cu studii juridice), la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie:

1. expert – 1 post, personal de execuţie de specialitate cu studii juridice;
2. consilier – 1 post, personal de execuţie de specialitate cu studii juridice.

DOCUMENTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR
a) cerere de înscriere la concurs adresată Avocatului Poporului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Candidaţii vor depune la sediul instituţiei Avocatul Poporului, până cel mai târziu la data de 21 septembrie 2015, ora 16:00, dosarele cuprinzând documentele enumerate la punctul I. Actele prevăzute la lit. b), c), d) și f) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului sau la telefon: 021/312.71.27, 021/312.49.23.

CANDIDAŢII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII

Condiţii generale
– au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunosc limba română, scris şi vorbit;
– au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– au capacitate deplină de exerciţiu;
– au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la examen;
– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru postul de expert
– absolvent cu diplomă de licenţă al unei facultăţi de ştiinţe juridice;
– vechimea minimă în specialitate – 3 ani;
– cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie;
– cunoştinţe de operare PC;
– prezintă recomandare de la ultimul loc de muncă, cu privire la profilul profesional şi moral (opţional);
– experienţă în protecţia drepturilor omului într-unul din locurile de detenţie prevăzute de art. 292 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice pentru postul de consilier
– absolvent cu diplomă de licenţă al unei facultăţi de ştiinţe juridice;
– vechimea minimă în specialitate – 5 ani;
– cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie;
– cunoştinţe de operare PC;
– prezintă recomandare de la ultimul loc de muncă, cu privire la profilul profesional şi moral (opţional);
– experienţă în protecţia drepturilor omului într-unul din locurile de detenţie prevăzute de art. 292 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Instituţia Avocatul Poporului nu asigură cheltuieli de cazare, transport sau de altă natură pentru candidaţii care participă la concurs.
Pentru candidaţii declaraţi admişi în urma concursului, instituţia Avocatul Poporului nu poate deconta cheltuielile de cazare şi transport de la localitatea de domiciliu până la sediul centrului zonal.
Candidaţii declaraţi admişi în urma promovării concursului îşi vor desfăşura activitatea în centrul zonal pentru care au optat în cererea de înscriere la concurs.

CONCURSUL se va desfăşura la sediul instituţiei Avocatul Poporului din Bucureşti, str. Eugeniu Carada nr. 3, sector 3 şi va consta în următoarele probe:
– proba scrisă de specialitate;
– proba scrisă de limbă străină;
– proba practică privind verificarea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului;
– interviu.

Proba scrisă de specialitate se va desfăşura la data de 29 septembrie 2015, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului.
Proba scrisă de limbă străină se va desfăşura la data de 5 octombrie 2015, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului.
Proba practică privind utilizarea calculatorului se va desfăşura la data de 9 octombrie 2015, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului.
Interviul se va susţine în data de 15 octombrie 2015, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă de specialitate, proba scrisă de limbă străină, proba practică privind utilizarea calculatorului şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişarea rezultatelor finale va avea loc după susţinerea ultimei probe, respectiv după soluţionarea contestaţiilor formulate.

BIBLIOGRAFIA poate fi descarcată de AICI.

* Anunţul este valabil până la data de 21 septembrie 2015

PIPEREA & ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi

Piperea & AsociatiiPIPEREA & ASOCIAȚII recrutează avocați care au maxim 2 ani de la definitivatul în profesie.

Se solicită cunoștințe teoretice solide, experiență relevantă în dreptul afacerilor și vocație pentru litigii.

Este obligatorie cunoașterea limbii romane la un nivel superior și stăpânirea limbajului juridic în engleza și/sau franceză.

Cunoștințele avansate de operare a calculatorului (Microsoft Office), disponibilitatea de a călători la instanțele din țară şi permisul de conducere categoria “B” reprezintă criterii suplimentare de selecție.

PIPEREA & ASOCIAȚII oferă un mediu de lucru profesionist, oportunitatea dezvoltării profesionale și personale, precum și o ambianță de lucru colegială și plăcută.

Cei interesați sunt rugați să trimită scrisoarea de intenție și CV-ul la adresa: lavinia.lukacsi@piperea.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 13 septembrie 2015