MARKÓ & UDREA recrutează avocat

Marko & Udrea

MARKÓ & UDREA recrutează avocat(ă).

Încă de la fondarea Markó & Udrea, acum peste 10 ani, principalul nostru obiectiv a fost câştigarea și menținerea încrederii clienţilor și colaboratorilor noştri.
Oferim consultanţă juridică în diverse domenii ale dreptului afacerilor, cum ar fi: fuziuni şi achiziţii/corporate, Real Estate/imobiliare, financiar-bancar, dreptul concurenţei, energie și resurse naturale, drept publicitar şi media, drept european, asigurând în același timp și reprezentare în litigii şi arbitraj.

DORIM SĂ NE MĂRIM ECHIPA CU UN AVOCAT SAU O AVOCATĂ CARE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII
– membru/membră a Baroului Bucureşti;
– experienţa profesională până în 2 ani;
– cunoaşterea limbii engleze. Stăpânirea limbilor franceză şi/sau maghiară reprezintă un avantaj;
– capacitatea de a redacta în mod cursiv şi coerent documente juridice;
– interes pentru lucrul într-o structură de dimensiuni mai “umane”, în care implicarea avocatului colaborator în livrarea produsului final către client este însă mai intensă.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un curriculum vitae la adresa de e-mail: david.oprea@marko-udrea.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 iunie 2016

DUȚESCU & PARTNERS recrutează avocat definitiv

DUTESCU & PARTNERS

DUȚESCU & PARTNERS recrutează avocat definitiv.

CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CERINȚE
– foarte bună cunoaștere a dreptului civil;
– experiență în achiziții publice, drept societar , drept comercial, drept civil;
– foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
– disponibilitate de a se deplasa în afara Bucureștiului.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită CV-ul în format Europass, însoţit de o scrisoare de intenţie, la adresa: office@dutescu.com

Anunțul este valabil pentru Municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 iunie 2016

HAȘOTTI MÎNERAN NISTOR & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar

HMNA

SCA HAȘOTTI MÎNERAN NISTOR & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar, membru al Baroului București.

CERINȚE
– bune cunoștințe teoretice şi practice ale dreptului civil, precum și ale dreptului procesual civil;
– disponibilitate de a practica în domeniul litigiilor;
– o foarte bună cunoaștere a limbii române, ușurința şi fluența în exprimare;
– cunoștințe avansate ale limbii engleze;
– orice altă limbă străină vorbită reprezintă un avantaj.

Căutam persoane serioase, responsabile, care doresc crearea și dezvoltarea unei cariere în cadrul unei societăți de avocați specializată în domeniul litigiului.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul, redactat în limba română, la adresa de e-mail: ioana.hasotti@hmna.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 iunie 2016

KRUK ROMANIA is recruiting In-house Lawyer

KRUK

KRUK ROMANIA is recruiting In-house Lawyer.

RESPONSIBILITIES
– negotiating, drafting, advising and managing of business agreements;
– drafting and advising on any type of legal documents;
– preparing legal opinions on specific legal issues;
– representing the company in front of authorities and in court;
– cooperation with external law firms;
– legal support of developing new financial products and reporting to the National Bank of Romania;
– daily legal support of Company’s departments (such as sales, servicing, operations, financial, marketing, PR, etc.);
– legal advising for activities related to the business activity of the Company;
– advising in the area of compliance and in human resources related issues;
– keeping evidence of legal documents;
– translating documents from English to Romanian and from Romanian to English if needed;
– informing about legal changes impacting the company;
– on this position you will not be responsible for recovery of receivables.

REQUIREMENTS
– lawyer title;
– at least 2 – 3 work experiences as in-house lawyer in debt collection area, bank or other financial institution;
– relevant experience in business law consultancy (corporate law, civil law, labor law, debt recovery);
– excellent legal drafting and fluency in English;
– average computer skills (Microsoft Office);
– excellent communication (written and oral) and interpersonal skills;
– abilities of analyses and synthesis;
– detail oriented, with ability to organize work effectively to meet deadlines;
– team player with positive, can-do approach.

HOW TO APPLY
Please send your application (CV and Cover letter) at: ana.stanciu@kruk.com.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 iunie 2016

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE recrutează consilieri juridici

MFP

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional superior (2 posturi), consilier juridic clasa I grad profesional principal (1 post), consilier juridic clasa I grad profesional asistent (1 post) și consilier juridic clasa I grad profesional debutant (1 post) la Direcţia generală juridică.

I. ORGANIZAREA CONCURSULUI
1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 25.05.2016.
2. Concursul va avea loc în data de 08.06.2016 (proba scrisă) ora 10.

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale cumulative:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDIŢIILE SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DE CONSILIER JURIDIC CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (2 POSTURI) SUNT
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
– limba engleză – nivel mediu;
– capacitate de analiză și sinteză, spirit de echipă, gândire echilibrată, capacitatea de a stabili relații profesionale eficiente, spirit comunicativ, perfecționist, corectitudine, implicare în muncă, sociabil;
– disponibilitate pentru lucrul în program prelungit, în condițiile înregistrării unui volum ridicat de lucrări;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice – 9 ani.

CONDIŢIILE SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTĂ DE CONSILIER JURIDIC CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL (1 POST) SUNT
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
– limba engleză – nivel mediu;
– capacitate de analiză și sinteză, spirit de echipă, gândire echilibrată, capacitatea de a stabili relații profesionale eficiente, spirit comunicativ, perfecționist, corectitudine, implicare în muncă, sociabil;
– disponibilitate pentru lucrul în program prelungit, în condițiile înregistrării unui volum ridicat de lucrări;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani.

CONDIŢIILE SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTĂ DE CONSILIER JURIDIC CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT (1 POST) SUNT
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
– limba engleză – nivel mediu;
– capacitate de analiză și sinteză, spirit de echipă, gândire echilibrată, capacitatea de a stabili relații profesionale eficiente, spirit comunicativ, perfecționist, corectitudine, implicare în muncă, sociabil;
– disponibilitate pentru lucrul în program prelungit, în condițiile înregistrării unui volum ridicat de lucrări;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an.

CONDIŢIILE SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTĂ DE CONSILIER JURIDIC CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT (1 POST) SUNT
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
– limba engleză – nivel mediu;
– capacitate de analiză și sinteză, spirit de echipă, gândire echilibrată, capacitatea de a stabili relații profesionale eficiente, spirit comunicativ, perfecționist, corectitudine, implicare în muncă, sociabil;
– disponibilitate pentru lucrul în program prelungit, în condițiile înregistrării unui volum ridicat de lucrări.

BIBLIOGRAFIE
1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
9. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
11. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată;
12. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr. 69/2010 Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată.

IV. ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE
a) formularul de înscriere (se poate downloada de pe www.mfinante.ro – carieră profesională, secţiunea concursuri);
b) copia actului de identitate;
c) copia certificatului de căsătorie;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (modelul de adeverință se poate downloada de pe www.mfinante.ro – carieră profesională, secțiunea concursuri);
f) cazierul judiciar;
g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se vor obţine la telefon 021.319.97.59 interior 2181.

Dosarele se vor depune la Direcţia generală managementul resurselor umane – etaj 2, camera 468 și vor fi însoțite de originalele documentelor necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere, pentru a putea fi certificate.