KOLEKTIVA is recruiting founders community manager with legal / finance

KOLEKTIVA is recruiting founders community manager with legal/finance.

Career level Entry (0-2 years), Middle (2-5 years)
Spoken languages English – advanced
Gross salary / month 1500 – 2000 €
We recruit candidates willing to relocate.

WHO WE ARE?
Kolektiva’s Vision is to help entrepreneurs across Europe launch meaningful and enduring technology companies. To help entrepreneurs in the earliest stages of a business establish a critical support network of like-minded and successful international entrepreneurs, KOLEKTIVA developed a Shared Equity Pool where partners share equity in a common mutual fund.

WHO ARE WE LOOKING FOR?
Project Manager for our office in Bucharest (with 40% of travel time):
– has good knowledge of tech startup/venture capital investment;
– has University degree in Law or Finance. Relevant postgraduate awards/certifications would be desirable but not essential;
– has relevant work experience in the legal or finance area (desirable);
– has very good communication and inter-personal skills;
– proficiency in English.

WHAT ABOUT YOUR ROLE?
– travel all over Europe for being present at the most important startup/ tech conferences, for attracting start-up founders in Kolektiva’s network;
– draft and review investment contracts to meet evolving community membership and in compliance with laws and internal policies and procedures.

WHAT DO WE OFFER?
– managing a challenging international project;
– working with cool technology focused people;
– making a better salary than in a law company.

Please send your CV to: zoltan@neogen.biz

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 octombrie 2019

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE recrutează consilier juridic

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE recrutează consilier juridic.

Anunț concurs pentru ocuparea postului de
Consilier juridic în cadrul Programului PA 14
Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural

I. DENUMIREA POSTULUI
Funcție contractuală: Consilier juridic (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

II. DESCRIEREA POSTULUI
Atribuții / responsabilități
– avizează și contrasemnează, din punct de vedere al legalității, actele cu caracter juridic și administrativ pe care Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator de Program pentru Programul PA14, le întocmește sau la care este parte;
– verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;
– redactează contractele de finanțare din cadrul Programului PA14 și le avizează din punct de vedere al legalității;
– întocmește proiecte de ordine și decizii pentru Programul PA14 și le avizează din punct de vedere al legalității;
– întocmește acțiuni judiciare, întâmpinări, căi de atac și alte acte procedurale;
– reprezintă Operatorul de Program în fața instanțelor de judecată;
– întocmește documentația și corespondența privind recuperarea debitelor din titluri executorii;
– asigură consultanță de specialitate în elaborarea referatelor, notelor justificative, documentelor de lucru și contractelor pentru Programul PA14, pe care le avizează potrivit competențelor specifice;
– participă la întocmirea actelor administrative, ordinelor de încadrare, instrucțiunilor pentru Programul PA14, pe care le avizează;
– întocmește, împreună cu specialistul achiziții, puncte de vedere pentru contestațiile primite în cadrul procedurilor de achiziție proprii ale OP;
– semnează la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, actele cu caracter juridic sau administrativ emanate de la Unitatea de Management a Proiectului – Programul PA14;
– redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea Unității de Management a Proiectului – Programul PA14;
– interpretează și aplică legislația pentru a da curs unor solicitări sau pentru a solicita puncte de vedere cu privire la aplicarea legislației muncii, de salarizare sau a drepturilor de personal și întocmește note, puncte de vedere pentru problemele de personal;
– acordă consultații cu caracter juridic persoanelor implicate în managementul și implementarea Programului PA14 în legătură cu aspectele legate de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
– rezolvă corespondenţa repartizată cu specific juridic şi legislativ;
– răspunde, potrivit competențelor, la întrebările promotorilor de proiect din cadrul Programului PA14 cu privire la aplicarea legislației în vigoare;
– oferă sprijin de ordin juridic în toate stadiile de implementare a Programului PA14, în vederea respectării Acordului de Program, a legislației naționale și europene și a Regulamentelor SEE în vigoare;
– elaborează note, adrese și alte lucrări de specialitate cu caracter juridic privind aplicarea legislației;
– informează permanent echipa de management a Programului PA14 cu privire la modificările legislative survenite, relevante din perspectiva specificului activității;
– asigură consilierea echipei de management în elaborarea și aplicarea prevederilor ghidurilor solicitantului aferente Programului PA14;
– participă la elaborarea documentelor administrative și procedurale necesare derulării Programului, inclusiv a procedurilor operaționale și de sistem care guvernează Programul PA14;
– oferă asistență în analiza rapoartelor de progres depuse de promotorii de proiecte, emițând puncte de vedere scrise cu caracter juridic, în vederea stabilirii eligibilității activităților și cheltuielilor realizate de aceștia și a oportunitatății aplicării de corecții financiare;
– oferă sprijin în realizarea rapoartelor aferente Programului PA14;
– participă la evenimente interne și internaționale, precum și la grupuri de lucru, comitete consultative, comitete de cooperare și altele asemenea, potrivit deciziei directorului UMP;
– respectă prevederile Regulamentului SEE 2014 – 2021, Acordului de Program, legislației naționale și a Uniunii Europene;
– colaborează cu personalul din cadrul echipei care asigură implementarea Programului, cu personalul UMP și al Ministerului Culturii și Identității Naționale;
– respectă cerințele documentației sistemului de management al calității.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:
– are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoaște limba română, scris și vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ
Vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani, inclusiv reprezentare în instanță.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR
Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE
O limbă străină: engleză – citit, scris, vorbit: avansat.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE
– capacitate de analiză și sinteză;
– capacitate de lucru în echipă;
– capacitate de lucru sub stres;
– abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
– abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
– experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experții financiari externi, precum și abilități de mediator;
– abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
– integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE
– cunoașterea legislației în domeniu;
– disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii;
– disponibilitate pentru deplasări curente, inclusiv internațional, în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011)
– cerere înscriere concurs adresată Directorului UMP;
– copia actului de identitate;
– copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor de participare la concurs (de exemplu, adeverințe, diplome, atestate, recomandări etc.);
– curriculum vitae;
– copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății) ;
– cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
*) În cazul documentului prevăzut la lit g), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE
Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 13.09.2019, ora 12:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI
– Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
– Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
– Protocolul 38c al Acordului SEE privind Mecanismul Financiar SEE 2014-2021;
– Memorandum de înțelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
– Acordul de Program din data de 05.06.2018, încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar al SEE (denumit în continuare „CMF”) şi Punctul Naţional de Contact (denumit în continuare „PNC”), pentru implementarea Programului „RO-CULTURA;
– Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordin nr. 2840 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea 287/2009 privind Codul civil: Cartea I – Titlul I și Titlul IV, Cartea a III-a – Titlul II, Titlul III Capitolul I, Titlul IV, Cartea a V-a – Titlul II Capitolul I, Titlul V, Titlul IX Capitolul IX, Cartea a VI-a – Titlul I, Titlul III;
– Legea nr. 554 / 2004 a contenciosului administrativ;
– Legea 53/2003 (Republicată) Codul muncii;
– Lege cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (fără anexe);
– Hotărârea de Guvern nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Hotărârea de Guvern nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile
– Ordonanța de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
– Normele metodologice din 31 august 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 519 din 26 iunie 2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data susținerii probei scrise: 23 septembrie 2019, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
Data susținerii interviului: 26 septembrie 2019, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN
– probă scrisă;
– interviu.

* Anunțul expiră la data de 13 septembrie 2019

CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG is looking for a front desk assistant

CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP SCP is looking for a front desk assistant.

MAIN TASKS
– switchboard management;
– transferring calls, taking messages (managing incoming/outgoing calls);
– welcoming clients and providing basic information;
– performing some secretarial and administrative duties;
– arranging meetings;
– scheduling – travel arrangements;
– providing support in some administrative tasks/projects;
– providing support in other team-oriented internal projects (events, trips, training etc).

REQUIREMENTS
– good knowledge of English is compulsory;
– computer skills Microsoft Office;
– pleasant appearance;
– good communication skills;
– positive attitude;
– team player.

BENEFITS
Working in a multinational company, in a young and exquisite environment, very dynamic and open, offers:
– the possibility to grow and develop in such an environment;
– flexible work schedule;
– meal tickets;
– healthcare benefits;
– specialised trainings;
– gym subscription;
– beverages.

In order to send us your CV please send an e-mail to: Mihaela.Grigorescu@cms-cmno.com or Bucharest.Office@cms-cmno.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 16 septembrie 2019

GONŢ & PANAIT recrutează consilier juridic | Executare silită

GONŢ & PANAIT recrutează consilier juridic | Executare silită.

CERINŢE CANDIDAT
– experienţa poate fi un avantaj, însă nu este obligatorie (pentru persoanele fără experienţă oferim training şi suport);
– statornicie;
– cunoştinţe Microsoft Excel şi Word;
– atenŢie la detalii;
– eficienţă;
– lucru în echipă, dar şi individual;
– de asemenea cunoaşterea aplicaţiei “Zenic” poate constitui un atu.

RESPONSABILITĂŢI
– efectuarea popririlor bancare;
– viramente bancare;
– introducere date în programul utilizat de birou;
– obţinerea promisiunilor de plată şi urmărirea efectuării acestora;
– interacţiune şi furnizare de informaţii (telefonice/ e-mail) colaboratorilor;
– gestionarea portofoliului de dosare de executare silită.

DESCRIEREA COMPANIEI
Biroul Executorilor Judecătoreşti Gonţ, Panait şi Asociaţii a luat fiinţă în anul, în conformitate cu prevederile Legii în urma transformării unei structuri anterioare, existente încă din anul 2003. Astfel, biroul nostru are o vechime de peste 15 ani în domeniu și reuneşte în acest moment patru parteneri cu o vasta experienţă în materie.

Trimite CV–ul tău la adresa noastră de e-mail: birou@executorgont.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 7 august 2019

BIANCA STAMATOIU recrutează avocat cu experienţă

Cabinet Avocat BIANCA STAMATOIU recrutează avocat cu experienţă 4 ani.

Serviciile se vor presta pentru un mare dezvoltator imobiliar din Bucureşti.

CERINŢE OBLIGATORII
– cunoaşterea la nivel superior a limbii engleze;
– cunoştinţe şi abilităţi excelente de lucru Microsoft Office/Word.

CERINŢE
– absolvent al unei facultăţi de drept;
– cunoştinţe solide de drept civil şi drept comercial;
– experienţă în Real Estate constituie un avantaj;
– responsabil, implicat, organizat, atent la detalii, spirit de echipă, proactiv;
– disponibilitate program prelungit de lucru;
– redactarea de notificări, contracte etc;
– analizează contractele existente între companie – clienţi/furnizori şi urmăreşte semnarea acestora;
– verifică şi urmăreşte executarea contractelor încheiate cu beneficiarii;
– reprezintă interesele companiei în faţa autorităţilor;
– redactare acte societare (hotărâri AGA, acte constitutive, acte ORC).

Cei interesaţi pot transmite scrisoarea de intenţie și CV-ul la adresa de e-mail: Adriana.Chiru@afi.global

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 5 august 2019

ZAMFIRESCU RACOŢI VASILE & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii & arbitraj

Zamfirescu Racoti & Parteners

Societatea Civilă de Avocaţi ZAMFIRESCU RACOŢI VASILE & PARTNERS recrutează avocat definitiv pentru Litigii şi Arbitraj.

CANDIDAŢII VOR TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII GENERALE
– să aibă vechime în profesie între 4 – 8 ani;
– să aibă obligatoriu cunoștințe avansate de limbă engleză;
– să aibă experiență în arbitraj intern și internaţional;
– experiență în litigii între profesioniști, contencios administrativ, dreptul construcţiilor, achiziții publice sau dreptul muncii constituie avantaj;
– să dovedească cunoştinţe juridice temeinice;
– capacitate de a reacţiona rapid şi de a lua decizii corecte în momente critice, asumându-şi responsabilităţi;
– să aibă spirit inovativ, excelente abilităţi de comunicator şi de jucător în echipă;
– să aibă cunoştinţe operare PC.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: recrutare@zrp.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 29 iulie 2019

PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES recrutează specialist | Imigrări & cetățenie

PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES recrutează specialist în Imigrări și cetățenie pentru a se alătura echipei noastre de Consultanță.

Acordăm clienților noștri servicii juridice complete prin menținerea unor înalte standarde profesionale într-o gamă largă de industrii.

Ca Specialist în Imigrări și Cetățenie în Departamentul de Consultanţă vei lucra în dosare de obținere cetățenie română, pregătirea și înregistrarea dosarelor la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 10, art 11, şi art. 27 din Legea nr. 21/1991, formularea de adrese la Direcția Națională de Pașapoarte, obținere date cu privire la cetățenia româna cuprinse în Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple, transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate, certificate de naștere, de căsătorie, etc. Obținerea de permise de ședere pentru activități comerciale, pentru cetățeni americani, pentru administratori, pentru studii, pentru muncă, de lungă ședere, pentru membrii de familie, cereri de azil, formularea de cereri, depuneri dosare la Inspectoratul General pentru Imigrări, etc.

Furnizarea de informații cu privire la diverse situații legate de imigrări și cetățenie, memorandumuri, day to day consultancy și alte aspecte de dreptul imigrărilor și cetățeniei.

Vei lucra direct cu clienții noștri și vei avea rolul de a întocmi și coordona a dosarele de imigrări și cetățenie.

Ne dorim să ai cunoștințe temeinice de imigrări și cetățenie, stare civilă, drept civil, drept succesoral, și experiență anterioară de lucru cu dosare de imigrări și cetățenie.

Activitatea constă în asigurarea asistenței şi reprezentării clientului, de la procesul de analizare a dosarului/situației clientului și identificarea soluției legale pentru client, până la redactarea tuturor documentelor dosarului într-o manieră profesionistă și eficientă, revizuirea acestora și asigurarea asistenței și reprezentării acestuia în fața instituțiilor statului în vederea depunerii, ridicării și efectuării diligențelor necesare.

Ca Specialist în Imigrări și Cetățenie în Departamentul de Consultanţă vei fi implicat și în procesul de ofertare, de pregătire a estimărilor, a ofertelor de servicii juridice și vei avea contact direct cu clienții existenți şi cu potențialii clienți ai societății noastre. Vei avea obiective clare de performanță, bonusuri și evaluări anuale.

EXPERIENȚĂ NECESARĂ
– peste 3 ani experiență în dosare și spețe rezolvate de imigrări și cetățenie;
– abilități avansate de comunicare și scriere juridică în limba engleză;
– capacitate de scriere cu acuratețe, rezolvarea de probleme, loialitate, dedicație, dorință de muncă, integritate;
– gândire structurată și juridică, experiență în lucrul cu clienți străini, abilitatea de a-ți prioritiza și eficientiza timpul de lucru atunci când lucrezi în proiecte urgente, focusat pe client și pe obiectivele acestuia, etică profesională, persoană adaptabilă şi flexibilă;
– cunoștințele şi abilitatea de a aborda fiecare dosar de imigrări și cetățenie din start până la finalizare, lucrând alături de clienții noștri pentru a te asigura că obiectivele acestora au fost atinse pe deplin.

DESPRE PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES
Echipa Pavel, Mărgărit & Associates este formată din avocați specializați în diverse arii de practică, care oferă clienților servicii juridice peste așteptări. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții companiei se află multinaționale, companii autohtone cu cifre de afaceri de zeci de milioane de euro și persoane fizice de renume local și internațional. Proiectele de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe poziții de top în mai multe arii de practică în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2019. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

Echipă tânără, primitoare, atmosferă de lucru plăcută, seriozitate.

Aplică cu un CV și vino să ne cunoști.
Trimite CV – ul tău la adresa noastră de email: office@avocatpavel.ro
Menționează în titlul emailului poziția pentru care ai aplicat (Ex: Specialist în Imigrări și Cetățenie).

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 26 iunie 2019

NICULESCU & OLARAS recrutează avocat stagiar

NICULESCU & OLARAS recrutează avocat stagiar.

CERINŢE
– membru al Baroului Bucureşti;
– seriozitate;
– punctualitate;
– atenţie la detalii.

RESPONSABILITĂŢI
– instanţă;
– instituţii;
– redactare documente.

CONTACT
0769336238 / 0720120710
E-mail: avocat_niculescu@yahoo.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 17 iunie 2019

DUȚESCU & PARTNERS recrutează office assistant

DUTESCU & PARTNERS

DUȚESCU & PARTNERS recrutează office assistant.

CERINŢE şi COMPETENŢE PROFESIONALE
– cerinţe studii: minime/medii;
– limba engleză – nivel avansat;
– o bună cunoaștere a pachetului Microsoft Office;
– bune cunoștințe de operare PC şi abilităţi de tehnoredactare;
– abilitatea de a lucra în echipă;
– disponibilitate la deplasări în mun. Bucureşti şi jud. Ilfov (prezintă un avantaj deținere permis auto);
– deschidere şi disponibilitate pentru o pregătire profesională şi personală continuă, spirit de echipă.

Aplicanţii sunt rugaţi să trimită CV-ul la adresa de e-mail: office@dutescu.com

Anunțul este valabil pentru Municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 iunie 2019

MAZILU & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic

S.C.P.E.J. MAZILU & ASOCIAŢII, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 45, bl. M15, sc. C, parter, ap. 68-69, sector 3, recrutează consilier juridic cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

CONDIŢII OBLIGATORII PENTRU OCUPAREA POSTULUI
– cunoştinţe temeinice în ceea ce priveşte procedura executării silite;
– cunoştinţe operare PC: Windows, Microsoft Office;
– cunoaşterea sistemului informatic ZENIC;
– experienţă anterioară de minim 2 ani într-un birou de executor judecătoresc;
– bune abilităţi de comunicare, prezentare, planificare, organizare.

Cei interesaţi pot transmite CV-ul la adresa de e-mail: office@cabinetexecutori.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 iunie 2019

GIURGIU & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar

GIURGIU & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar, membru ori viitor membru al Baroului Bucureşti (inclusiv persoanele care au promovat examenul de primire în profesie din 03.03.2019).

CANDIDAŢII VOR TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII
– să dovedească cunoştinţe juridice temeinice;
– să dovedească cunoştinţe avansate de limba engleză;
– capacitate de analiză şi atenţie la detalii;
– curiozitate profesională şi dorinţă de a învăţa;
– abilităţi bune de comunicare, adaptabilitate şi atitudine orientată către lucrul în echipă;
– cunoştinţe avansate operare PC.

DESCRIEREA JOBULUI
– menţinerea relaţiilor de natură administrativă cu instituţiile publice, instanţele judecătoreşti, autorităţile cu atribuţii jurisdicţionale, notari publici şi executori judecătoreşti, organe ale administraţiei publice, precum şi a altor persoane juridice;
– urmărirea modificărilor legislative şi redactarea de acte/documente specifice domeniului juridic (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note scrise etc.);
– redactare/depunere/ridicare cereri, atât în instanţă, cât şi la diverse instituţii;
– atribuţii administrative specifice desfăşurării activităţilor de furnizare servicii juridice.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@gplex.ro sau prin fax la nr. 031.105.09.58.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 3 iunie 2019

RĂZVAN DINCĂ & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv | Drept bancar

RĂZVAN DINCĂ & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv pentru departamentul de drept bancar.

CANDIDAŢII VOR TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CERINȚE
– vechime de peste 2 ani în profesia de avocat;
– cunoștințe de limba engleză;
– experienţă în domeniul consultanţei de drept bancar, contracte şi drept imobiliar;
– capacitate de asumare responsabilități și eficientă gestionare a lucrului în echipă;
– cunoştinţe operare PC (Outlook, Microsoft Office).

Cei interesaţi sunt invitaţi să trimită CV la adresa: careers@razvandinca-legal.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 3 iunie 2019

PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES recrutează avocat senior | Consultanţă

PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES recrutează un Avocat Senior (Senior Associate Lawyer) pentru a se alătura echipei noastre de Consultanţă.

Acordăm clienților noștri servicii juridice complete prin menținerea unor înalte standarde profesionale într-o gamă largă de industrii.

Ca Avocat Senior în Departamentul de Consultanţă (Compliance, corporate, commercial and mergers and acquisitions) vei lucra în proiecte variate: drept corporatist, dreptul afacerilor, fuziuni şi achiziţii, due-dilligence, memorandum-uri, revizuire de contracte, opinii juridice, day to day consultancy şi alte aspecte de dreptul afacerilor, reprezentând clienții noștri, în marea majoritate persoane juridice – companii locale și internaționale și persoane fizice de renume, atât la nivel local, cât și la nivel internațional.

Vei lucra direct cu clienţii noştrii şi vei avea un rol de coordonare a proiectelor şi a aspectelor cheie ale acestora fiind implicat şi în proiecte cross border.

Dosarele în care vei lucra sunt dosare complexe, provocatoare care îți vor acorda posibilitatea să te dezvolți profesional într-o echipă de profesioniști.

Ne dorim să ai cunoștințe temeinice de drept civil, drept corporatist, dreptul afacerilor și experiență anterioară de lucru în societăți de avocatură cu mandate diverse și importante în dosare complexe.

Activitatea constă în asigurarea asistenței şi reprezentării clientului, de la procesul de analizare a proiectului și identificarea soluției legale pentru client, până la redactarea tuturor documentelor dosarului într-o manieră profesionistă și eficientă, revizuirea acestora și asigurarea asistenței și reprezentării acestuia în faţa partenerilor contractuali.

În echipa noastră vei avea oportunitatea să contribui și să îți aduci aportul în proiecte complexe din diverse industrii, lucrând cu clienți de calibru din domeniile respective.

Ca Avocat Senior vei fi implicat și în procesul de ofertare, de pregătire a estimărilor, a ofertelor de servicii juridice și vei avea contact direct cu clienții existenți sau cu potențiali clienți. Vei fi totodată implicat în asigurarea de coacing și mentoring pentru avocații associate și junior și vei avea obiective clare de performanță, bonusuri și evaluări anuale.

EXPERIENȚĂ NECESARĂ
– peste 10 ani experiență în mandate de consultanţă în cadrul unor societăți de avocatură;
– abilități avansate de comunicare și scriere juridică în limba engleză;
– capacitate de scriere cu acuratețe, rezolvarea de probleme, loialitate, dedicație, dorință de muncă, integritate;
– gândire structurată și juridică, experiență în lucrul cu clienți și mandate internaționale, abilitatea de a-ți prioritiza și eficientiza timpul de lucru atunci când lucrezi în proiecte urgente, focusat pe client și pe obiectivele acestuia, etică profesională, persoană adaptabilă şi flexibilă;
– cunoștințele şi abilitatea de a aborda fiecare tranzacție/dosar din start până la finalizare, lucrând alături de clienții noștri pentru a te asigura că obiectivele acestora au fost atinse pe deplin.

DESPRE PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES
Echipa PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES este formată din avocați specializați în diverse arii de practică, care oferă clienților servicii juridice peste așteptări. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție.
Printre clienții companiei se află multinaționale, companii autohtone cu cifre de afaceri de zeci de milioane de euro și persoane fizice de renume local și internațional.
Proiectele de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil.
Astfel, PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES s-a situat în acest an pe poziții de top în mai multe arii de practică în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2019. De asemenea, PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

Echipă tânără, primitoare, atmosferă de lucru plăcută, seriozitate.

Aplică cu un CV și vino să ne cunoști.

Trimite CV–ul tău la adresa noastră de e-mail: office@avocatpavel.ro

Menționează în titlul emailului poziția pentru care ai aplicat (Ex: Avocat Senior Consultanţă).

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 mai 2019

DUȚU & OCHEA recrutează secretară

DUȚU & OCHEA – societate civilă profesională de avocați recrutează secretară.

Căutăm o persoană sociabilă, ordonată, riguroasă, atentă la detalii și caracterizată de solicitudine.

CERINȚE
– studii superioare, de preferat juridice;
– capacitatea de a lucra individual, dar și în echipă;
– bună cunoaștere a limbii engleze (cunoașterea altor limbi constituie un avantaj);
– cunoștințe solide de utilizare a Microsoft Office, inclusiv Excel;
– experiență de minim un an.

PRINTRE ATRIBUȚIILE POSTULUI SE NUMĂRĂ
– preluare și expediere corespondență;
– primirea, înregistrarea și, după caz, plata facturilor primite, respectiv emise de societatea noastră;
– gestionarea (eficientă și promptă) a relației cu furnizorii societății noastre;
– menținerea relației de natură administrativă cu autoritățile și instituțiile publice, cu alți avocați, notari publici, practicieni în insolvență, executori judecătorești ș.a., constând în deplasarea la sediile acestora în vederea depunerii și ridicării de acte și desfășurarea altor operațiuni impuse de natura activităţii desfăşurate în cadrul societăţii;
– pregătirea dosarelor pentru instanțe/autorități sau instituții publice;
– asigurarea protocolului.

Societatea noastră oferă consultații, asistență și reprezentare juridică în domeniul dreptului privat – civil, comercial, insolvență – și public, cu excepția dreptului penal, abordând cu succes unele dintre cele mai complexe probleme de drept întâmpinate de clienți.

Persoanele interesate sunt rugate să își transmită CV-urile (format Europass) la adresa: vlad.ochea@dutuochea.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 8 mai 2019

NICULESCU & OLARAS recrutează avocat stagiar

NICULESCU & OLARAS recrutează avocat stagiar.

CERINŢE
– membru al Baroului Bucureşti;
– seriozitate;
– punctualitate;
– atenţie la detalii.

RESPONSABILITĂŢI
– instanţă;
– instituţii;
– redactare documente.

CONTACT
0769336238 / 0720120710
E-mail: avocat_niculescu@yahoo.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 8 mai 2019

GRECU & ASOCIAȚII recrutează agent procedural

Grecu & Asociatii

GRECU & ASOCIAȚII recrutează agent procedural – part time.

CERINŢE
– capacitatea de a lucra cu documente;
– cunoştinţe foarte bune de operare PC (MS Office);
– atenţie sporită la detalii;
– capacitate de organizare şi prioritizare a activităţilor;
– responsabilitate;
– capacitate de lucru în echipă;
– punctualitate.

DESCRIEREA JOBULUI
– gestionarea documentelor;
– multiplicarea documentelor şi alte activităţi specifice;
– deplasarea în interes de serviciu la instituţiile statului.

Aşteptăm un email cu o scrisoare de intenţie / Curriculum Vitae la următoarea adresă: hr@greculawyers.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 19 aprilie 2019

FINE LAW | PĂTRĂŞCANU & ASSOCIATES recrutează avocat definitiv

FINE LAW | PĂTRĂŞCANU & ASSOCIATES recrutează Avocat Asociat, cu experienţă în Drept Comercial şi Dreptul Muncii, membru al Baroului Bucureşti.

Tipul ofertei: Full time

COMPETENŢE PROFESIONALE
– minim 3 ani de la definitivare;
– cunoştinte solide de drept comercial, dreptul muncii şi civil;
– abilităţi de urmărire a obiectivelor unui proiect şi îndeplinire integrală a sarcinilor necesare atingerii rezultatului;
– respectarea termenelor stabilite;
– cunoştinţe aprofundate de engleză juridică;
– capacitate de organizare şi prioritizare, rigurozitate în respectarea termenelor limită;
– foarte bune abilități de comunicare și lucru în echipă.

OFERTĂ (BONUSURI, BENEFICII)
– remuneraţie financiară corespunzătoare nivelului de pregătire profesională;
– schemă de bonus predeterminată;
– mediu de lucru plăcut şi program rezonabil;
– posibilitatea promovării într-un ritm accelerat în funcţie de performanţa profesională.

Candidaţii interesaţi de o colaborare pe termen lung sunt rugaţi să ne transmită un CV actualizat la adresa de e-mail: office@fine-law.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 aprilie 2019

VALENTINA TOPOR recrutează personal pentru secretariat | Relaţii publice

Valentina Topor

CABINET AVOCAT VALENTINA TOPOR recrutează personal pentru secretariat, relaţii publice.

CERINŢE
– studii superioare;
– preferabil experienţă în domeniu.

Disponibilitate: 01.04.2017

CV la e-mail: vmclegal@yahoo.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 12 aprilie 2019

GIURGIU & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar

GIURGIU & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar, membru ori viitor membru al Baroului Bucureşti (inclusiv persoanele care au promovat examenul de primire în profesie din 03.03.2019).

CANDIDAŢII VOR TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII
– să dovedească cunoştinţe juridice temeinice;
– să dovedească cunoştinţe avansate de limba engleză;
– capacitate de analiză şi atenţie la detalii;
– curiozitate profesională şi dorinţă de a învăţa;
– abilităţi bune de comunicare, adaptabilitate şi atitudine orientată către lucrul în echipă;
– cunoştinţe avansate operare PC.

DESCRIEREA JOBULUI
– menţinerea relaţiilor de natură administrativă cu instituţiile publice, instanţele judecătoreşti, autorităţile cu atribuţii jurisdicţionale, notari publici şi executori judecătoreşti, organe ale administraţiei publice, precum şi a altor persoane juridice;
– urmărirea modificărilor legislative şi redactarea de acte/documente specifice domeniului juridic (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note scrise etc.);
– redactare/depunere/ridicare cereri, atât în instanţă, cât şi la diverse instituţii;
– atribuţii administrative specifice desfăşurării activităţilor de furnizare servicii juridice.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@gplex.ro, sau prin fax la nr. 031.105.09.58.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 8 aprilie 2019

MITU & ASOCIAȚII recrutează office manager

MITUASOCIATII

MITU & ASOCIAŢII SPARL recrutează office manager.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI
– menținerea relației cu furnizorii și gestiunea stocului de consumabile necesare desfășurării activității;
– gestiunea cheltuielilor și a corespondenței (poştă, e-mail, fax);
– activități de printare, fotocopiere și arhivare;
– gestiunea contractelor de asistenţă juridică (redactare bilingvă română-engleză, acte adiţionale, contracte subsecvente etc);
– activități specifice de secretariat;
– administrarea sediului în care se desfăşoară activitatea;
– emitere facturi şi rapoarte activitate;
– activităţi de paralegal (legalizare hotărâri judecătoreşti, fotocopiere încheieri de şedinţă etc.).

CERINŢE
– abilități excelente de comunicare și exprimare în limba română;
– utilizarea limbii engleze la nivel avansat sau cel puţin upper intermediate;
– capacitatea de organizare a timpului, atenție la detalii și rigurozitate;
– cunoștiințe de operare PC.

DESCRIERE
Casa de Avocatură Mitu & Asociații înglobează experiența și cunoștințele dobândite în cei peste 15 ani de existență, reușind să ofere servicii juridice la cel mai înalt nivel, pe consultanță sau în litigii. Respectăm clienții, prețuim o relație strânsă cu aceștia și acționăm pentru a le depăși așteptările.

Oferim un mediu de muncă excelent, unde se încurajează inițiativa, munca în echipă și comunicarea eficientă. Apreciem echipa noastră extraordinară, munca ei, determinarea ei pentru rezolvarea fiecărei situații și pentru fiecare serviciu furnizat cu promptitudine și pricepere.

Candidaţii interesaţi sunt invitaţi să trimită CV-ul şi o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@mitulawyers.eu

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 1 aprilie 2019

STRĂTULĂ & ASOCIAŢII recrutează avocaţi stagiari | Litigii

STRĂTULĂ & ASOCIAŢII recrutează avocaţi stagiari care să se alăture departamentului specializat în soluţionarea litigiilor.

Căutăm avocaţi motivaţi, ambiţioşi, entuziaşti. În acest sens, selecţia noastră se bazează în principal pe cunoştinţe juridice aprofundate şi pe cunoaşterea avansată a limbii engleze. Oferim oportunităţi importante de dezvoltare profesională, accesul la proiecte complexe şi un portofoliu de clienţi de top, sub supravegherea şi îndrumarea constantă a unui partener.

DESCRIEREA POSTULUI: AVOCAT SPECIALIZAT ÎN LITIGII COMERCIALE ŞI ADMINISTRATIVE
– redactare acţiuni, întâmpinări, plângeri, căi de atac, opinii juridice etc;
– reprezentare în faţa instanţelor de judecată.

CERINŢE
– avocat stagiar, membru al UNBR;
– utilizarea ireproşabilă a limbii române, şi cunoaşterea limbii engleze la un nivel avansat, scris şi vorbit;
– gândire critică şi creativă; abilitatea de a redacta lucrări profesionale aprofundate, la standardul solicitat de societatea de avocaţi;
– persoană organizată şi de încredere, dornică să înveţe lucruri noi şi să furnizeze servicii juridice excelente, cu disponibilitate la eforturi suplimentare în acest sens, într-un mediu profesional definit prin rigoare şi performanţă.

OFERIM
– oportunitatea de a lucra şi de a se dezvolta într-un mediu profesional de performanţă juridică, recunoscut şi premiat pe plan internaţional;
– o perspectivă pe termen lung, stabilitate şi ascensiune profesională;
– un sistem de remunerare atractiv, bazat pe performanţă individuală dovedită.

Candidaţii care consideră că se potrivesc întru totul cerinţelor de mai sus pot trimite CV-ul la adresa de e-mail: careers@stratula.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 1 aprilie 2019

GRIGORAȘ & PARTNERS recrutează avocaţi definitivi

GRIGORAȘ & PARTNERS recrutează avocaţi definitivi.

CERINŢE
– bune cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul dreptului civil şi al procedurii civile;
– cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj important.

DATE DE CONTACT
E-mail: office@grigoraslawyers.ro
Telefon: 0744/643.734 sau 021/318.81.70

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 29 martie 2019

OANA LIVIA BADEA LAW OFFICE recrutează avocat definitiv | Consultanţă

www.badealawoffice.ro

OANA LIVIA BADEA LAW OFFICE recrutează avocat definitiv pe domeniul consultanţă drept comercial, drept societar, drept civil, achiziţii publice, fuziuni şi achiziţii.

CANDIDAŢII VOR TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII GENERALE
– să aibă statut de avocat membru al Baroului Bucureşti;
– să aibă minim 1 an de experienţă profesională ca şi avocat definitiv, precum şi cunoştinţe juridice teoretice şi practice temeinice în domeniul mai sus menţionat;
– să aibă eficienţă şi responsabilitate, punctualitate, seriozitate şi atenţie la detalii;
– să aibă abilităţi de organizare, comunicare (atât cu colegii din echipă cât şi cu clienţii), spirit de echipă şi flexibilitate;
– să aibă următoarele niveluri la limba engleză: nivel mediu/avansat scris/vorbit;
– să aibă cunoştinţe avansate operare PC (Windows, Outlook, Office, Internet).

Candidaţii interesaţi pot trimite un curriculum vitae însoţit de o scrisoare de intenţie la următoarea adresă de e-mail: contact@badealawoffice.ro

Anunţul este valabil pentru municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 18 martie 2019

SIOUFAS & COLABORATORII recrutează paralegal

SIOUFAS & COLABORATORII recrutează paralegal – back office.

RESPONSABILITĂŢI
– gestionează arhiva;
– menţine relaţia cu avocaţii din teritoriu;
– respectă termenele de realizare a proiectelor;
– completează în fişiere şi în sistem evoluţia dosarelor;
– gestionarea corespondenţei intrate şi ieşite a departamentului;
– respectă termenele, procedurile şi regulamentele interne.

CERINŢE
– cunoaşterea foarte bună programului Microsoft Office (Word –Excel);
– abilităţi de organizare şi de comunicare scrisă şi verbală;
– atenţie la detalii;
– competenţe de analiză şi planificare, stabilirea corectă a priorităţilor;
– abilităţi de gestionare a unor volume mari de date;
– abilităţi de lucru în echipă;
– atitudine pozitivă şi orientată spre rezultate;
– cunoştinţe din domeniul legal constituie un plus.

DESCRIEREA COMPANIEI
Sioufas & Colaboratorii oferă servicii juridice pentrupersoane fizice sau companii.

Cei interesaţi pot trimitie CV la: info@sioufaslaw.ro şi hr@sioufaslaw.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 18 martie 2019

FOCUS SAT recrutează consilier juridic

FOCUS SAT recrutează consilier juridic.

RESPONSABILITĂŢI
– acordă consultanţă juridică şi suport de specialitate clienţilor interni;
– revizuieşte orice tip de contract existent la nivel de companie, în acord cu procedura de contractare şi respectând prevederile legale. Participă la negocierea contractelor;
– redactează şi verifică documentele, din punct de vedere legal: împuterniciri, notificări, adrese, procese-verbale, decizii etc.;
– reprezintă compania în faţa instanţelor judecătoreşti/ arbitrale şi a autorităţilor publice, în special Registrul Comerţului, ANCOM, CNA, ANPC;
– revizuieşte politicile şi procedurile companiei şi asigură conformitatea acestora cu prevederile legislaţiei române în vigoare;
– participă în cercetările disciplinare ale salariaţilor companiei şi susţine formalităţile aferente acestor acţiuni;
– monitorizează legislaţia relevantă pentru activitatea societăţii şi informează departamentele impactate cu privire la noutăţile legislative.

CERINŢE
– studii superioare, de specialitate;
– experienţă relevantă de minim 2 ani;
– experienţă pe un rol similar, în domeniul telecomunicaţiilor, reprezintă un avantaj;
– cunoştinţe relevante de legislaţie, în special dreptul muncii, drept civil, drept internaţional public şi privat;
– cunoştinţe de limba engleză, la nivel avansat;
– cunoştinţe excelente de lucru cu calculatorul: Ms Office şi soft-uri legislative;
– foarte bune abilităţi de comunicare – scris şi vorbit – la orice nivel;
– orientare către rezultat şi atenţie pentru detalii;
– orientare către client;
– integritate şi încredere;
– capacitatea de a gestiona informaţii cu caracter confidenţial.

Aplicaţiile pot fi trimise pe adresa de e-mail: hr.fcs@upc.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 martie 2019

MIU ANDREEA MIHAELA recrutează avocat stagiar

Cabinet de avocat MIU ANDREEA MIHAELA recrutează avocat stagiar.

RESPONSABILITĂȚI
– documentare juridică în vederea formulării acţiunilor în instanţă;
– redactare acte juridice (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note scrise, concluzii etc);
– redactare/depuneri/ridicări cereri în instanţă şi la diverse instituţii;
– menţinerea constantă a relaţiilor cu instanţele judecătoreşti, precum şi cu celelalte autorităţi.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa de e-mail: avocatandreeamiu@yahoo.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 martie 2019

LAW STUDIO recrutează avocat definitiv

LAW STUDIO recrutează avocat definitiv, pledant, specializat pe drept civil, procesual civil şi societar având experienţă în redactarea de contracte, opinii legale, cereri de chemare în judecată / întâmpinări.

RESPONSABILITĂŢI
– studierea temeinică a dosarelor încredinţate;
– redactarea de contracte, opinii legale, cereri de chemare în judecată/întâmpinări, concluzii, etc;
– documentarea juridică în vederea pregătirii dosarelor, formulării acţiunilor în instanţă/întâmpinări, etc.;
– reprezentarea clienților în instanță, susținerea cauzelor angajate de Cabinet.

Postul este pentru o normă ȋntreagă.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV la adresa de e-mail: sofia.mihailescu@lawstudio.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 6 martie 2019

BONDOC & ASOCIAȚII is looking for a secretary

Bondoc & Asociatii

BONDOC & ASOCIAȚII is looking for a secretary.

We are looking for a highly motivated, alert, friendly, flexible and proactive person for a secretary position.

Candidates must have appropriate office experience, solid communication and multitask skills, excellent customer service / phone skills, ability to work under pressure;.

MS Office (Word, Power Point, Outlook), Adobe required.

Fluent in English.

If you are interested, please send your CV at: recruitment@bondoc-asociatii.ro (indicative: secr.)

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 martie 2019

JGV & ASOCIAŢII recrutează avocat coordonator departament litigii

SCPA JGV & ASOCIAŢII recrutează avocat coordonator departament litigii.

CANDIDATUL IDEAL VA TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII
– experienţă în management (inclusiv echipe mai mari de 10 avocaţi) şi a proiectelor complexe în special pe litigii;
– experienţă în domeniul asigurărilor şi financiar-bancar nu este obligatorie dar poate constitui un avantaj;
– minim 10 ani vechime;
– să deţină cunoştinţe temeinice de drept civil, răspunderea civilă delictuală, procedură civilă, procedură penală;
– să deţină permis de conducere cat. B şi să aibă disponibilitate la deplasări;
– să demonstreze excelente abilităţi de comunicare, spirit de echipă şi capacitate mare de integrare într-un colectiv nou, precum şi să manifeste dorinţă şi capacitatea de a lucra într-un domeniu multi-disciplinar;
– să dea dovadă de abilităţi de redactare coerentă a argumentelor juridice invocate şi de susţinere a acestora şi de capacitate superioară de concentrare şi orientare către obiective şi sarcini;
– să fie perseverent, responsabil şi integru.

RESPONSABILITĂŢI
– supervizează redactarea actelor necesare asistării clienţilor în faţa instanţelor precum cereri, întâmpinări, cereri de intervenţie, etc;
– coordonează o echipă de minim 10 avocaţi inclusiv personal auxiliar;
– se asigură de îndeplinirea sarcinilor în termenele impuse;
– reprezintă clienţii societăţii (dosarele complexe) în instanţă (judecătorie, tribunal, curte de apel, secţiile civile şi penale).

OFERIM
– o schemă de onorarii motivantă;
– lucru într-o echipă tânără, dinamică şi motivată.

DESCRIEREA SOCIETĂŢII
JGV & ASOCIAŢII este o societate de avocaţi înfiinţată în anul 2005, în prezent cuprinzând o echipă tânără şi dinamică formată din aproximativ 45 de avocaţi, jurişti şi specialişti.

JGV & ASOCIAŢII este specializată în dreptul asigurărilor, fiind cotată ca cea mai activă societate în domeniu, şi pe lângă sediul central din Bucureşti, are deschise şase birouri teritoriale în Timişoara, Craiova, Cluj, Galaţi, Iaşi şi Bacău.

JGV & ASOCIAŢII este o organizaţie care creşte constant, se adaptează permanent la nou şi introduce noi servicii pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor săi.

Candidaţii interesaţi sunt invitaţi să transmită CV-ul la adresa: office@jgv.ro
Persoanele selecţionate vor fi contactate telefonic.

Anunțul este valabil pentru municipiile în care societatea are birouri.

* Anunțul expiră la data de 22 februarie 2019

GEORGIANA IOANA HAVRILEŢ recrutează avocat stagiar

Georgiana Havrilet

Cabinet de avocat GEORGIANA HAVRILEŢ recrutează avocat stagiar.

CANDIDATUL IDEAL
– deține cunoștințe temeinice de drept civil, procedură civilă, drept penal şi procedură penală;
– deține permis de conducere cat. B;
– deţine cunoștințe avansate de Microsoft Word și posedă acuratețe în redactarea documentelor;
– redactează și susține coerent argumentele juridice invocate;
– capacitate superioară de concentrare şi orientare către obiective şi sarcini;
– perseverenţă, responsabilitate şi integritate.

RESPONSABILITĂȚI
– reprezentare juridică în instanță;
– redactare acte necesare asistării clienților în fața instanței;
– redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de intervenție, etc;
– alte activități juridice.

OFERIM
– onorariu lunar atractiv, cu posibilitate de bonusare;
– condiții clare de decontare și compensare;
– posibilitate de promovare;
– lucru într-o echipă tânără, dinamică şi motivată.

Persoanele interesate pot trimite CV-urile la adresa de e-mail: office@havrilet.ro
Persoanele selecţionate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 ianuarie 2019

DRAGNE & ASOCIAȚII is recruiting front desk assistant

Dragne & Asociatii

DRAGNE & ASOCIAȚII is recruiting front desk assistant.

IDEAL CANDIDATE
We are looking for an organized Font Desk Assistant, with good command of English. Also, knowledge of Microsoft package is required.
No previous experience required on a similar job but the ability to handle rapidly and efficiently day-to-day administrative tasks is a must.
This position does not involve legal support and it is not addressed to Law School graduates.

JOB DESCRIPTION
– front desk coverage with clients/business partners;
– handling incoming calls, faxes and company e-mail;
– meeting rooms management and related administrative activities;
– administrative support for the lawyers (binding, copying, scanning);
– office supplies monitoring and ordering;
– meetings and appointments handling;
– organizing of internal events/meeting.

We are an internationally recommended Romanian law firm.

If you fit the description, please send your CV (including a passport size photo) to: office@dragne.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 ianuarie 2019

FORTUNESCU & GAVAT recrutează avocat stagiar | Litigii

FORTUNESCU & GAVAT – Societate Civilă de Avocaţi recrutează avocat stagiar pentru a se alătura echipei de litigii civile.

PROFIL CANDIDAT
– cunoştinţe solide de drept civil şi drept procesual civil – experienţă în litigii civile constituie avantaj;
– cunoştinţe avansate operare PC;
– excelente abilităţi de comunicare şi relaţionare, seriozitate, iniţiativă, spirit de echipă;
– capacitate de a planifica, organiza şi urmări în timp îndeplinirea sarcinilor şi lucrărilor repartizate.

RESPONSABILITĂŢI
– redactare acte juridice, cereri, opinii legale etc;
– asistenţă juridică/reprezentare clienţi în faţa instanţelor judecătoreşti;
– menţinere evidenţe privind dosarele şi lucrările de consultanţă;
– depunere acte la registratură şi obţinere informaţii de la serviciul arhivă din cadrul instanţelor judecătoreşti;
– asistenţă juridică/reprezentare clienţi în faţa altor instituţii/autorităţi;
– activităţi de consultanţă juridică.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV însoţit de o scurtă scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@lawyer.ro

Anunţul este valabil pentru municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 31 ianuarie 2019

LIGIA CĂTUNA & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv

catuna-asociatii_logo

Societatea Civilă Profesională de Avocați LIGIA CĂTUNA & ASOCIAŢII cu sediul profesional în Timișoara recrutează avocat definitiv.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@lawoffice.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul Timişoara.

* Anunțul expiră la data de 20 decembrie 2018

ROMÂNIA FILM recrutează consilier juridic

REGIA AUTONOMĂ A DISTRIBUȚIEI ȘI EXPLOATĂRII FILMELOR ROMÂNIA FILM – în insolvenţă – recrutează consilier juridic cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

CONDIŢII OBLIGATORII PENTRU OCUPAREA POSTULUI
– are cetăţenia română şi domiciliul în România;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de medicina muncii;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– licenţiat al unei facultăţi de drept, specializarea ştiinţe juridice – calitatea de consilier juridic definitiv;
– vechime peste 7 ani în studii juridice;
– cunostinte operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
– bune abilităţi de comunicare, prezentare, planificare, organizare;
– onestitate, seriozitate, adaptabilitate, perseverenţă şi capacitate mare de muncă.

Cei interesaţi pot transmite scrisoarea de intenţie și CV-ul la adresa de e-mail: resurseumane@romaniafilm.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 30 noiembrie 2018

IACOB & ALEXANDRU recrutează avocaţi definitivi / stagiari

IACOB & ALEXANDRU

Societatea Civilă de Avocaţi IACOB & ALEXANDRU recrutează avocaţi definitivi / stagiari.

CERINŢE PROFESIONALE
– admis în profesia de avocat;
– cunoştinţe solide de drept civil, procesual civil şi societar, precum şi cunoștințe de dreptul muncii;
– abilităţi de comunicare şi de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficienţă şi responsabilitate;
– utilizează cu ușurință construcții gramaticale complexe;
– bun cunoscător al limbii române (scris și vorbit);
– cunoștinţe de limba engleză – nivel avansat (scris, citit, vorbit);
– persoană organizată, dornică să înveţe lucruri noi.

RESPONSABILITĂŢI
– studierea temeinică a dosarelor încredinţate;
– urmărirea modificărilor legislative;
– redactarea de cereri de chemare în judecată, note scrise, concluzii, etc;
– realizarea operaţiunilor ce ţin de autorizări și avize de la autorităţi;
– documentarea juridică în vederea formulării acţiunilor în instanţă;
– redactare/depuneri/ridicări cereri în instanţă şi la diverse instituţii;
– gestionarea activităţilor de traducere şi legalizare a actelor necesare în dosarele în care este implicat;
– menţinerea constantă a relaţiilor cu instanţele judecătoreşti,precum şi cu celelalte autorităţi;
– reprezentare în fața diverselor autorități.

Tip contract: Full time / Normă ȋntreagă

OFERTĂ
Bonusurile şi beneficiile se discută la interviu.

Candidații interesați sunt rugați să trimită un CV, cu indicarea postului pentru care aplică, la adresa: office@iacob-alexandru.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 8 noiembrie 2018

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII is looking for a senior lawyer | Energy & natural resources

Tuca-Zbarcea-Asociatii 10

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII is looking for a senior lawyer to join our Energy & Natural Resources Team.

REQUIREMENTS
– admitted to general practice as fully qualified lawyer, with 5-6 years of experience;
– a preference for and experience within Energy and Resources and M&A would be beneficial;
– strong people skills;
– team player;
– fluent in English.

BENEFITS
– attractive performance-oriented pay;
– opportunity to work and develop in a professional environment.

If you fit the description, please send your CV and cover letter (in English) to the following e-mail address: hr@tuca.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 2 noiembrie 2018

CEPARU & IRIMIA recrutează avocat stagiar

CEPARU & IRIMIA recrutează avocat stagiar.

PROFILUL CANDIDATULUI
– avocat stagiar cu minimă experiență juridică dobândită în cadrul unui/unor stagiu/stagii efectuate în perioada studiilor în cabinete / societăți de avocați;
– cunoaștere limbii engleze reprezintă un avantaj;
– capacitate de adaptare, motivare și inițiativă.

PROFILUL ANGJATORULUI
Societatea civilă de avocați CEPARU & IRIMIA activează de peste 10 ani în domeniul achizițiilor publice, fiind implicată în proiecte de infrastructură de importanță majoră.

În cadrul societății se încurajează spiritul de echipă și se asigură o ambianță agreabilă de lucru.

Onorariul acordat este bazat atât pe asigurarea stabilității financiare cât și pe criterii de performanță.

Candidații interesați pot transmite CV la adresa de e-mail: florinirimia@ceparu-irimia.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 19 octombrie 2018

PSBH POPESCU, NICOLAU & ASOCIAȚII recrutează avocați stagiari

psbh

PSBH POPESCU, NICOLAU & ASOCIAȚII recrutează două persoane pentru postul de Avocat stagiar anul 1, inclusiv din promoţia 2018.

CERINȚE
– membru în cadrul Baroului București sau absolvent al examenului de primire în profesie sesiunea septembrie 2018;
– cunoștințe teoretice și practice în drept comercial, civil și procesual civil;
– limbi străine: cunoașterea limbii engleze, la nivel intermediar-avansat (scris, conversațional și terminologie de specialitate);
– abilități tehnice: utilizare PC și pachet Microsoft Office la nivel intermediar-avansat;
– softskills: abilităţi de comunicare, analiză și sinteză, orientare spre rezultate, abilităţi pentru desfăşurarea activităţii în echipă.

ATRIBUȚII
– reprezentarea clienților societății în fața instanțelor de judecată, a organelor de urmărire penală și altor instituții sau autorități publice;
– redactarea actelor specifice profesiei;
– gestionarea dosarelor atribuite și clienților atribuiți împreună cu avocații definitivi;
– identificarea soluțiilor juridice și stabilirea strategiei de urmat în dosare, împreună cu avocații definitivi;
– redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, etc.

CE ÎȚI OFERIM
Noi ne propunem să îți creăm cadrul în care îți poți dezvolta continuu talentul și abilitățile. Iar pentru aceasta îți vom asigura îndrumare profesională, la nivel de mentorat, posibilitatea de a pune în practică cunoștințele acumulate și un loc în echipa noastră de oameni faini, tineri și dinamici, care îți vor fi alături în demersul tău de dezvoltare profesională și personală.

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM
Suntem buni formatori de oameni, iar dovadă sunt cele peste 30 de povești de succes ale stagiarilor care ne-au trecut până acum pragul și care au ales să se formeze în „bootcamp-ul” nostru.

Suntem o societate civilă profesională de avocați înființată în 2010, care oferă servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare în următoarele domenii e practică: drept imobiliar, drept comercial, dreptul penal al afacerilor, drept bancar, drept administrativ, proprietate intelectuală, dreptul muncii, CEDO și achiziții publice.

Constituirea societății este rezultatul firesc al unei colaborări anterioare între asociații acesteia, o îmbinare a cunoștințelor, a muncii de echipă, a experienței și a pasiunii pentru ceea ce facem.

Misiunea noastră este de a oferi și asigura clienților asistența juridică fundamentată pe strategii eficiente, loialitate și profesionalism, rezultate din cunoașterea în profunzime a problemelor încredințate și identificarea soluțiilor personalizate ce vin în întâmpinarea celor mai diverse nevoi și corespund celor mai ridicate standarde.

Dacă eşti interesat de oferta noastră, trimite-ne CV-ul, menționând numele postului pentru care dorești să aplici, la adresa: office@psbh.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 octombrie 2018

D&B DAVID și BAIAS recrutează avocaţi | Corporate M&A

D&B David si Baias

D&B DAVID şi BAIAS, societatea de avocatură afiliată PwC în România, recrutează avocaţi cu experienţă de 1-3 ani în consultanţă juridică, pentru a se alătura echipei de Corporate M&A.

Candidaţii interesaţi de o dezvoltare profesionalã într-un climat multinaţional în care sunt cultivate excelenţa şi spiritul de echipă, sunt rugaţi sã transmită CV-ul în atenţia doamnei Lavinia Ioniţă la adresa de e-mail: office.mail@david-baias.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 1 octombrie 2018

DLA PIPER DINU is looking for a junior associate / associate | Real estate

DLA PIPER DINU is looking for a Junior Associate / Associate to join our Real estate team.

Junior Associate / Associate – Real estate team

JOB DESCRIPTION
An opportunity is available for a high performing, young and ambitious Real estate lawyer to join our team in Bucharest.

Our highly regarded Real estate team advises top tier clients on acquisitions and disposals, as well as in relation to construction and lease activities, often as part of a multi-jurisdictional team comprising of lawyers from DLA Piper offices around the world.

The successful candidate will work in an inspiring and collaborative environment, together with reputed practitioners and will be responsible for advising local, regional and international clients from a wide variety of sectors.

DESIRED SKILLS AND EXPERIENCE
To be considered for this opportunity you will need to have 1 – 4 years post admission experience and demonstrate a strong willingness to pursue a carrier in Real estate area as well as a track record of consistent high performance during the academic studies and good results at the Bar admission exam.

You will pride yourself on your exceptional client focus, legal, analytical and interpersonal skills, and you will be energised by working in a very driven, ambitious, hard-working and high performing team.

If you are looking to take the next step up in your career and make a valued contribution, this is a fantastic opportunity for you to join a progressive global firm and be part of our success.

If you are interested in applying, please send your CV together with a brief cover letter highlighting your key achievements to date to Monica Brusalis, HR Advisor, at: monica.zilberman@dlapiper.com

We are defined by our people. They are our global identity as an organisation. Our brand is based on relationships and our people define our relationships.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 septembrie 2018

BOGDAN PALADE recrutează avocat stagiar

Cabinet de avocat BOGDAN PALADE, specializat drept penal, drept civil (litigii bănci, executări silite, recuperări creanţe, divorţ/partaj), recrutează avocat stagiar.

CERINȚE
– avocat stagiar (minim 1 an experiență poate constitui un avantaj);
– cunoștințe temeinice, teoretice de drept civil, procedură civilă, drept penal, procedură penală;
– abilități de comunicare și relaționare;
– capacitate de analiză și sinteză;
– excelentă cunoaștere a limbii române;
– atenție la detalii și rigoare în redactarea documentelor;
– să demonstreze raționament juridic riguros, capacitate de analiză și interpretare a dispozițiilor legale;
– perseverenţă, responsabilitate şi integritate.

RESPONSABILITĂȚI
– studiere aprofundată și redactare lucrări dosare de instanță;
– asistență și consultanță juridică în domeniul precizat;
– reprezentare juridică în faţa instanțelor de judecată, asistenţă juridică/reprezentare în faţa organelor de urmărire penală precum şi alte instituţii;
– alte activități juridice specifice.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită un CV la adresa de e-mail: contact@avocatbogdanpalade.ro
Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 9 august 2018

MATEESCU, MATEESCU & KRICHBAUM recrutează avocat definitiv

MATEESCU, MATEESCU & KRICHBAUM recrutează avocat definitiv – in house lawyer, cu minimă experiență în insolvenţă.

Condiții foarte bune pentru desfășurarea activității.

Venituri atractive.

Program de lucru: 09:00 – 18:00

Aplicaţiile se pot transmite la adresa de e-mail: office@mateescu-lawyers.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 5 august 2018

D&B DAVID și BAIAS recrutează avocaţi | Corporate M&A

D&B David si Baias

D&B DAVID şi BAIAS, societatea de avocatură afiliată PwC în România, recrutează avocaţi cu experienţă de 1-3 ani în consultanţă juridică, pentru a se alătura echipei de Corporate M&A.

Candidaţii interesaţi de o dezvoltare profesionalã într-un climat multinaţional în care sunt cultivate excelenţa şi spiritul de echipă, sunt rugaţi sã transmită CV-ul în atenţia doamnei Lavinia Ioniţă la adresa de e-mail: office.mail@david-baias.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 30 august 2018

IORDACHE & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar

S.C.A. IORDACHE & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar.

CERINŢE
– experienţă de minim 6 luni în asigurarea asistenţei juridice şi reprezentării clienţilor în faţa instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penală, precum şi a altor instituţii publice;
– experienţă de minim 6 luni în asigurarea consultanţei juridice;
– cunoştinţe de limba engleză mediu. Nivelul avansat ar constitui un avantaj;
– comunicativ;
– spirit de echipă.

DESCRIEREA JOBULUI
– redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, etc.;
– asistenţă şi reprezentare clienţi în faţa instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penală, precum şi a altor instituţii publice;
– desfăşurare activităţi în faţa Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
– activităţi de Arhivă şi Registratură.

DESCRIEREA COMPANIEI
Societatea civilă profesională Iordache & Asociaţii a fost înfiinţată de către Eugen Iordache împreună cu câţiva colaboratori apropiaţi, având o experienţă a muncii în echipă de mai mulţi ani.

Ceea ce ne defineşte este atât relaţia cu Clientul care nu se rezumă la o colaborare strict juridică, punctuală ca răspuns la o solicitare a acestuia, noi oferind cele mai bune soluţii printr-o cunoaştere de esenţă a activităţilor şi obiectivelor sale, cât şi relaţiile interumane, bazate pe respect şi încredere.

Nu suntem doar o echipă de teoreticieni şi practicieni ai dreptului, noi găsim soluţii practice pentru nevoile Clienţilor noştri. Competenţa noastră cumulează Cunoştinţele, Abilităţile şi Atitudinea necesare pentru a fi alături de Clienţii noştri pe drumul lor către succes.

Dacă îţi doreşti să faci parte din echipa noastră, abia aşteptăm să ne cunoaştem.

CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail: carmen.patrascu@iordachesiasociatii.eu

Succes!

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 iulie 2018

DLA PIPER DINU is looking for a junior associate / associate | Real estate

DLA PIPER DINU is looking for a Junior Associate / Associate to join our Real estate team.

Junior Associate / Associate – Real estate team

JOB DESCRIPTION
An opportunity is available for a high performing, young and ambitious Real estate lawyer to join our team in Bucharest.

Our highly regarded Real estate team advises top tier clients on acquisitions and disposals, as well as in relation to construction and lease activities, often as part of a multi-jurisdictional team comprising of lawyers from DLA Piper offices around the world.

The successful candidate will work in an inspiring and collaborative environment, together with reputed practitioners and will be responsible for advising local, regional and international clients from a wide variety of sectors.

DESIRED SKILLS AND EXPERIENCE
To be considered for this opportunity you will need to have 1 – 4 years post admission experience and demonstrate a strong willingness to pursue a carrier in Real estate area as well as a track record of consistent high performance during the academic studies and good results at the Bar admission exam.

You will pride yourself on your exceptional client focus, legal, analytical and interpersonal skills, and you will be energised by working in a very driven, ambitious, hard-working and high performing team.

If you are looking to take the next step up in your career and make a valued contribution, this is a fantastic opportunity for you to join a progressive global firm and be part of our success.

If you are interested in applying, please send your CV together with a brief cover letter highlighting your key achievements to date to Monica Brusalis, HR Advisor, at: monica.zilberman@dlapiper.com

We welcome applications until 26 July 2018, but we will close the role earlier than advertised if we find our new future colleague sooner than this date, so please apply at your earliest opportunity.

We are defined by our people. They are our global identity as an organisation. Our brand is based on relationships and our people define our relationships.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 26 iulie 2018

GRECU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar

Grecu & Asociatii

GRECU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar.

CANDIDATUL IDEAL
– să fie admis/ă în Barou;
– limba engleză avansat (scris/vorbit);
– persoană organizată, dornică să învețe lucruri noi.

RESPONSABILITĂŢI
– activități de consultanță juridică (în materia dreptului proprietății intelectuale și a dreptului comercial) şi reprezentare în instanţă;
– vei redacta contracte şi opinii juridice pe diferite aspecte de drept comercial şi dreptul muncii;
– vei reprezenta clienţii societăţii în faţa diferitelor instituţii sau asociaţii (ONRC, ORDA, ANPC, RAC, etc);
– un avocat bun, este mereu la “la zi” cu modificările legislative – avem pretenția să fii și tu la fel.

CE OFERIM
– oportunitatea de a lucra în cadrul unei echipe dinamice, orientată spre performanţă;
– oportunitatea de a lua contact cu multiple domenii: dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul muncii, drept societar, dreptul transporturilor, executări silite, dreptul publicităţii, protecţia consumatorilor, s.a.;
– încurajarea şi asigurarea unei dezvoltări atât profesionale, cât şi pesonale în cadrul firmei, prin facilitarea participării la varii conferinţe, traininguri, respectiv prin facilitarea unei activităţi publicistice.

CE PĂRERE AI?
Așteptăm să ne cunoaștem și să vedem dacă putem colabora, aşteptăm CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție pe adresa de e-mail: hr@greculawyers.ro

Mult succes!

* Anunțul expiră la data de 29 iunie 2018

SCHOENHERR & ASOCIAȚII sucht Attorney at Law | Allgemeines zivil und Handelsrecht mit Schwerpunkt Real Estate

SCHOENHERR_LOGO

SCHOENHERR & ASOCIAȚII Wir suchen ab sofort auf Vollzeitbasis Attorney at Law – allgemeines Zivil- und Handelsrecht mit Schwerpunkt Real Estate (3-4 Jahren Erfahrung).

WIR SUCHEN ENGAGIERTE PERSÖNLICHKEITEN MIT
– abgeschlossener juristischer Ausbildung;
– Einsatzbereitschaft und out-of-the-box thinking;
– ausgezeichneten Deutsch- und Englischkenntnissen;
– Freude an ökonomischen Überlegungen;
– erste Berufserfahrung im Bereich Real Estate von Vorteil;
– zusätzlicher internationaler Abschluss (LL.M.) oder Tätigkeit im Ausland von Vorteil;
– hohes Engagement und Affinität zur Arbeit in einem internationalen Umfeld;
– schnelle Auffassungsgabe, hohe Lösungskompetenz und Blick fürs Detail;
– Freude an ökonomischen Überlegungen und naturwissenschaftliches Grundverständnis;
– Kooperations-, Kommunikations- und Teamfähigkeit.

WIR BIETEN
– ein innovatives und internationales Arbeitsumfeld mit renommierten Mandaten;
– abwechslungsreiche Tätigkeiten;
– attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten;
– unmittelbaren Kontakt mit renommierten MandantInnenen und enge Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und internationalen Büros;
– hervorragende persönliche und fachliche Weiterbildung im Rahmen der Schönherr Academy;
– selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten;
– ein kollegiales Betriebsklima;
– ein umfangreiches Angebot an social benefits.

Wenn Sie in einem erfolgreichen Team mitarbeiten wollen, Herausforderungen lieben und den Kontakt mit anspruchsvollen Mandanten suchen, dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (CV und Motivationsschreiben) auf Deutsch an unsere Human Resources Abteilung, Ana Lupsor: a.lupsor@schoenherr.eu

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 21 iunie 2018

MOCANU & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv | Litigii

MOCANU & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv cu experienţa de minim 5 ani în litigii de contencios administrativ şi fiscal.

Îi invităm pe cei interesaţi să trimită un CV şi o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@mocanusprl.ro

Anunţul este valabil pentru Municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 21 mai 2018